Zapora mostu v Piškovci na relaciji Breg-Zasip – nujno obvestilo - Gorenjska-online.com
26 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Zapora mostu v Piškovci na relaciji Breg-Zasip – nujno obvestilo

Župan Občine Žirovnica po uradni dolžnosti na podlagi 26. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 43/12) izdaja v zadevi prepovedi uporabe občinske ceste naslednji

SKLEP
za popolno zaporo občinske ceste

1. Župan Občine Žirovnica do zaključka sanacije mostu Piškovica popolnoma prepoveduje uporabo kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150061.

2. Zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, 4/16).

3. Potrebna prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. l. RS, št. 4/16)

4. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste JEKO d.o.o.

5. O prepovedi uporabe občinske ceste mora biti v roku ene ure po elektronski poti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen.

6. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Občinska uprava Občine Žirovnica je v mesecu novembru 2019 pri inštitutu za preskušanje materialov in konstrukcij naročila pregled mostu Piškovica. Čez most vodi kategorizirana občinska cesta z oznako LC 150061. Po pregledu podvodnih delov mostu, je bilo ugotovljeno alarmantno stanje enega izmed opornikov v vodi. Tretji vmesni opornik s strani Žirovnice nima več jeklene čelne zaščite na gorvodni strani opornika. Ker je voda odnesla skoraj ves beton, opornik skoraj v celoti stoji le še na palicah. Stanje ocenjujejo kot kritično, saj lahko vsak trenutek pride do porušitve omenjenega opornika, posledično pa tudi mostu.

Odlok o občinskih cestah v prvem odstavku 26. člena določa, da če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali, če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljalec občinske ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. V tretjem odstavku je navedeno, da mora upravljavec občinske ceste del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, označiti s predpisano prometno signalizacijo. V zadnjem, petem odstavku, pa Odlok o občinskih cestah določa, da župan s sklepom odredi prepovedi in omejitve uporabe ceste, če razlogi iz prvega odstavka tega člena trajajo dalj kot eno leto.

Zaporo občinske ceste z oznako LC 150061 na delu mostu Piškovica postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, to je Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o., ki mora o njeni izvedbi nemudoma obvestiti policijo, občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in prometno informacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost. Obvestilno tablo o zapori mostu čez Piškovico izvajalec rednega vzdrževanja postavi na kategorizirani občinski cesti z oznako LC 150061 predvidoma za stanovanjsko stavbo z naslovom Breg 3.
O prepovedi uporabe občinske ceste mora biti v roku ene ure po elektronski poti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen.

Glede na opravljen pregled podvodnih delov mostu v Piškovici, promet na tem delu ni več varen. Zato je določeno, kot je navedeno v izreku tega sklepa.

Pripravila:
Saša Tribušon, dipl. inž. grad.
Svetovalka III

LEOPOLD POGAČAR
Župan

OPOMBA: Obenem iz Občine Žirovnica obveščajo, da skupaj z Občino Bled že pripravljajo projekt gradnje novega mostu, ki ga bosta financirali obe Občini. Predvidoma naj bi se gradnja začela v drugi polovici tega leta in končala konec naslednjega.

Vir informacije: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read