web analytics
22. oktobra, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Zahteva za takojšnjo ukinitev prisilne uporabe mask v šolah

V Skupnosti civilnih iniciativ in gibanj (SCIG), katerih delovanje na naši spletni strani v zadnjem času večkrat omenjamo – nazadnje včeraj: KLIK – so zelo aktivni. Danes so tako ravnateljice in ravnatelje šol seznanili z dejstvi glede prisiljevanje v uporabo mask v šolah, enako pa so storili tudi v zvezi s testiranjem.

Kakor pravijo v SCIG, imajo ravnateljice in ravnatelji moč, da delujejo skupno dobro. Odvetniki za človekove pravice in Skupnost civilnih iniciativ in gibanj  (SCIG) so jim zato poslali spodaj navedeni dokument:

Učitelji imajo moč

Spoštovani!

Odvetniki za človekove pravice se na vas obračamo v povezavi z obveznim nošenjem zaščitnih mask v šolah, ki ga je Vlada RS predpisala z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21). Omenjeni odlok določa, da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih (kamor spadajo tudi osnovne in srednje šole), pri čemer odlok določa le nekaj izjem, in sicer, da uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

 • učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

V praksi to pomeni, da morajo vsi otroci, ki so starejši od 6 let ter dijaki zaščitne maske nositi praktično ves čas (le učenci do 5. razreda jih lahko snamejo, ko so v matičnem oddelku), razen pri športni vzgoji.

V kolikor otrok ne želi nositi zaščitne maske oz. je starši otrokom ne dovolijo nositi, ravnatelji, inšpekcije in ostali državni organi staršem grozijo, da bodo morali na podlagi 14. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih plačati globo v višini med 400 in 4.000 evrov, na učence in starše pa se izvajajo tudi različni protipravni pritiski iz pozicije moči, z grožnjami, zasmehovanjem, diskreditacijami,… kar vse lahko predstavlja tudi kaznivo dejanje.

Opozarjamo vas, da je Višje sodišče v Kopru z odločbo opr. št. Prp 24/2021, in več sodišč prve stopnje, npr. Okrajno sodišče v Celju s sklepom PR 1513/2020, odločilo, da predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB. Domnevni kršitelji v navedenih zadevah so bili oproščeni, ker je sodišče ugotovilo, da niso storili očitanega prekrška. V kolikor torej učenec ne nosi zaščitne maske, ne stori nobenega prekrška in zato tudi kakršnokoli sankcioniranje nima pravne podlage v zakonu. Od učencev je torej protipravno zahtevati, da uporabljajo zaščitno masko proti njihovi volji, saj za to ni zakonske podlage (kljub morebitnim navodilom in okrožnicam MIZŠ ali drugih institucij).

Ker takšen ukrep nikakor ni sorazmeren z zasledovanim ciljem Vas opozarjamo da v primeru, če (ko) boste od otrok zahtevali uporabo mask, ali/in zaradi odklanjanja uporabe mask nad njimi izvajali kakršnekoli sankcije, pritisk, ali drugo vrsto posledic, bomo od vas zahtevali odškodnino ter podali kazenske ovadbe zoper vse odgovorne osebe.

Prisilna uporaba maske predstavlja neutemeljen, nedovoljen in protipraven poseg v telo, in hkrati predstavlja neposredno grožnjo za fizično in psihično zdravje otroka, ter mučenje učenca – poudarjamo, da so bila ta dejstva ugotovljena v sodnih postopkih sodišč v EU, s sodnimi izvedenci, in da ugotovitve teh sodišč veljajo tudi v Sloveniji.

Ne gre torej za prostovoljno uporabo zaščitnih mask, za katero bi se oseba sama odločila, ampak gre za prisilo pod grožnjo prepovedi vstopa v šolo in sodelovanja pri pouku, prepovedi opravljanja preverjanja znanj ter posledično pridobivanja ocen in zaključka razreda oz. letnika, kar lahko močno vpliva na njihovo izobraževanje in prihodnost.

Ne gre torej za nedolžen ukrep, ki za seboj ne prinaša nobenih posledic, ampak za ukrep, kateremu so učenci in dijaki izpostavljeni brez njihove izrecne privolitve oz. samostojne odločitve. Še posebej je to pomembno pri asimptomatskih ljudeh, ki ne kažejo absolutno nobenega znaka okužbe in ni nobene medicinske indikacije za nošenje mask, pa so kljub temu izpostavljeni velikim tveganjem in nevarnostim (ki bodo podrobneje obrazloženi v nadaljevanju).

Množično nošenje zaščitnih mask zdravih oseb pa tudi nima nobenih učinkov. To je dokazano tudi v praksi, saj Slovenija in cela EU že več eno leto predpisuje obvezno nošenje mask praktično vsepovsod, pa zato v nobeni državi ni nič manj okužb. Do takšne ugotovitve so prišli tudi raziskovalci v Avstriji, ki so ugotovili, da bi moralo 100.000 osnovnošolcev en teden prenašati vse stranske učinke nošenja maske, da bi preprečili le eno okužbo na teden (podrobneje v nadaljevanju).

V primeru, da bi se v bodoče od učencev zahtevalo celo prisilno testiranje (ki ga vlada in drugi pristojni organi napovedujejo), vas že sedaj opozarjamo, da enako velja tudi za testiranje s PCR ali hitrimi testi, in če bo prišlo do tega, že napovedujemo odškodninske zahtevke in kazenske ovadbe. Glede prisilnega testiranja je Vlada že od samega začetka ravnala v nasprotju s predlogi strokovne skupine Ministrstva za zdravje. Le-ta je namreč ministru za zdravje svetovala, da prepove testiraje asimptomatskih oseb1, saj je to nesmiselno in neetično, ker poleg vsega zaseda nujne kapacitete laboratorija.

Vse do sedaj izvedene znanstvene študije so ugotovile, da ni nobene povezave med množičnimi testiranji in zmanjšanjem števila okužb: študija, objavljena avgusta 2020 v reviji EClinicalMedicine2, v kateri so preverili in ovrednotili podatke iz javno dostopnih številk za obdobje med 01.04.2020 in 01.05.2020 petdesetih držav z največ registriranimi primeri COVIDa-19 z dne 1. aprila 2020. Prišli so do zaključka, da so dejavniki, ki so najbolj povezani s številom smrti zaradi Covida-19 v neki državi, stopnja debelosti, povprečna starost prebivalstva in razlika v dohodkih. Po drugi strani pa ni bilo mogoče ugotoviti povezave med množičnim testiranjem in smrtnostjo zaradi COVID-19: med opravljenimi množičnimi testi, ter med številom smrtnih primerov zaradi COVIDa-19 na milijon prebivalcev ni nobene povezave!

Podrejeno: če je testiranje zdravih in asimptomatskih oseb strokovno utemeljeno prisilno izvajati, pa je potrebno dati ljudem na voljo metodo, ki je manj nevarna za zdravje in grozljiva za psiho: odvzem vzorca z grgranjem. Strokovna skupina je že 30.10.2020 predlagala, da se uvede odvzem vzorcev z grgranjem (ki je bistveno manj invaziven način testiranja), enako je strokovna skupina ponovno predlagala tudi 12.01.2021, pa Vlada kljub temu še do danes ni vzpostavila takšnega načina testiranja, pravzaprav ni v to smer storila popolnoma nič.

Tako prisilna nošnja mask, kot testi, ki se izvajajo za diagnosticiranje Covid-19 (torej tako PCR kot tudi HAGT) na način, da jemalec vzorca osebi v nos vstavi brisno palčko, ki doseže površino zadnje stene nazofarinksa, dejansko predstavljajo grob in nevaren poseg v telo/medicinski poseg.

Za vsak tak poseg je nujna privolitev pacienta, že na podlagi 26. člena Zakona o pacientovih pravicah, ki določa, da pacientu, ki je sposoben odločanja o sebi, brez njegove poprejšnje svobodne in zavestne privolitve ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma zdravstvene obravnave, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prisilna nošnja mask in obvezno testiranje nista predpisana z zakonom (kot je to npr. obvezno cepljenje) ampak sta določena le z Uredbo vlade, torej podzakonskim aktom. Tudi ZNB jasno določa, da je potrebno izjeme od prostovoljnega medicinskega posega oz. zdravstvene obravnave (med katere nedvomno sodi tudi prisilna nošnja masko in test za Covid-19) določiti samo z zakonom.

Še enkrat: to pomeni, da sta prisilno nošenje mask in izvajanje testiranj na podlagi odlokov vlade prima facie protiustavna in protizakonita, saj obveznost uvaja odlok (podzakonski predpis), ne pa zakon.

Nadalje se sodna praksa sodišč držav članic EU šteje kot zavezujoča tudi za slovenski pravni red. Na civilne postopke se glede priznanja tujih sodnih odločb (za sodbe, ki izvirajo iz drugih članic EU) v RS uporablja Uredba Bruselj I. (št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah). Na podlagi te Uredbe se uveljavlja sistem ipso iure priznanja. To pomeni, da sodna odločba, izdana v eni državi članici, učinkuje v drugih državah članicah, ne da bi bilo za to treba izpeljati kakršenkoli postopek (1. odstavek 33. člena Uredbe). Spodaj navedene sodbe sodišč držav članic EU so torej za uradne organe RS zavezujoče, kar se tiče ugotovitev dejanskega stanja in veljajo isto, kot da bi jih izdala slovenska sodišča.

Zato vas opozarjamo še na sodbe, ki jih na to temo sprejemajo sodišča držav članic EU. Nemško sodišče v Weimarju je tako dne 08.04.20211 odločilo, da je dveh šolah v Weimarju s takojšnjim učinkom prepovedano od učencev zahtevati nošnjo maske (zlasti nošenje kvalificiranih mask, kot so maske FFP2), upoštevanje minimalnih razdalj (t.i. socialne razdalje) in/ali sodelovanje pri hitrih testih za Covid-19. Hkrati je sodišče odločilo, da je treba ohraniti poučevanje v živo. V sodbi je še zapisano, da se upravitelji šol, učitelji in drugi ne morejo sklicevati na državnopravne predpise, na katerih temeljijo ukrepi, ker so ti protiustavni in s tem nični, saj kršijo načelo sorazmernosti, na kateremu temelji pravna država. Po preučitvi dejanskega in pravnega stanja ter oceni izvedenskih mnenj je družinsko sodišče v Weimarju prišlo do zaključka, da veljavni protikoronski ukrepi predstavljajo tveganje za duševno, fizično ali čustveno dobro počutje otroka do te mere, da bi lahko otrokov nadaljnji razvoj, v primeru ne-intervencije, zelo verjetno utrpel znatno škodo. Sodišče je svojo odločitev podkrepilo z dodatnimi argumenti, in sicer:

  1. PCR in hitri testi, ki se uporabljajo, načeloma niso primerni za ugotavljanje “okužbe” z virusom SARS-CoV-2. Izvedenec prof. dr. Kuhbandner je pojasnil, da je pri množičnih testih s hitrimi testi ne glede na simptome verjetnost dejanske okužbe, če dobimo pozitiven rezultat, le 2%. To bi pomenilo, da bi bilo za vsaka dva resnično pozitivna rezultata hitrega testa kar 98 lažno pozitivnih rezultatov hitrega testa;

  2. prisilno množično testiranje pri asimptomatskih, torej zdravih ljudeh, pri katerih sploh ne obstaja zdravstvena indikacija, ni dovoljeno uveljaviti, ker je ukrep nesorazmeren z učinkom, ki ga je mogoče doseči z njim. Hkrati pa redno prisilno testiranje postavlja otroke pod psihološki pritisk, ker je njihova sposobnost obiskovanja šole nenehno na preizkušnji;

  3. na podlagi raziskav v Avstriji, kjer v osnovnih šolah ne nosijo mask, ampak se trikrat na teden izvajajo hitri testi, je sodišče ugotovilo, da bi moralo 100.000 osnovnošolcev en teden prenašati vse stranske učinke nošenja maske, da bi preprečili le eno okužbo na teden2.

Tudi Okrožno sodišče v Weilheimu (Nemčija)3 je prišlo do zaključka, da ni dokazov, da bi obrazne maske lahko zmanjšale tveganje za okužbo, in odpravilo zahtevo po nošenju maske v šoli za tožnico. Vodstvo šole tako od tožnice ne sme zahtevati, da bi nosila masko na območju šole. Sodišče je namreč prišlo do zaključka, da lahko obrazne maske močno ogrožajo duševno in fizično počutje otrok. Poleg tega je izvedenec prof. Kuhbander povedal, da ima 68% otrok težave zaradi nošnje mask. To lahko pripelje tudi do zobne gnilobe, slabega zadaha in vnetja dlesni. Poleg tega bi nošnja maske imela negativne posledice za razvoj otrok zaradi motenj neverbalne komunikacije.

V nadaljevanju vas opozarjamo na nekaj ključnih podatkov in študij, ki dokazujejo, da je uporaba zaščitne maske dejansko škodljiva (še posebej pa za otroke in mladostnike).

Ukrep obvezne uporabe zaščitne maske v šolah je neprimeren, nepotreben in škodljiv, in sicer iz razlogov:

  1. uporaba zaščitnih mask ne preprečuje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2,

  2. nepravilna uporaba zaščitne maske pospešuje širjenje virusa SARS-CoV-2 in obolevnost za drugimi boleznimi ter bakterijskimi okužbami dihal,

  3. uporaba zaščitnih mask je nevarna za ranljive skupine ljudi (otroke, starejše, ljudi s srčno-žilnimi boleznimi, ljudi z boleznimi dihal,..) in za splošno populacijo, če maske ne uporabljajo skladno s strogimi navodili,

  4. zaščitne maske niso ustrezno opremljene skladno s predpisi Zakona o medicinskih pripomočkih in nimajo certifikatov skladnosti z evropskimi predpisi,

  5. na zaščitnih maskah ni jasnih navodil za pravilno uporabo,

  6. na zaščitnih maskah ni opozoril o morebitnih stranskih učinkih,

  7. uporaba mask je preveliko finančno breme za povprečno slovensko družino, zato Vlada ne sme državljanom naložiti takšnega ukrepa, ki lahko ogrozi njihovo preživljanje,

  8. Odlok nalaga državljanom obvezno nošenje obrazne maske v zaprtih javnih prostorih, avtomobilih in na odprtih javnih krajih. Takšen ukrep za preprečevanje širjenja okužb ni učinkovit, ni koristen in je škodljiv za otroke, kronične bolnike in za zdrave ljudi, ki mask ne uporabljajo na pravilen način,

  9. Odlok ni bil sprejet v skladu s stroko in nima ustrezne strokovne podlage. Vlada državljanom ni predstavila študij, iz katerih bi bilo jasno in nedvomno razvidno, da nošenje mask med celotno populacijo preprečuje okužbe in da ni škodljivo.

Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-83/20-104 določilo, da lahko Vlada uvede le tiste ukrepe, ki so strokovno utemeljeni in za njih obstaja znanstvena podlaga. Prilagamo dokaze, da za uvedbo prisilne nošnje mask ni znanstvene podlage, in uvedba je v nasprotju z mnenjem strokovne skupine MZ.

Uporaba zaščitnih mask ne preprečuje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Do izbruha epidemije Covid-19 in v prvih mesecih po izbruhu je veljalo, da uporaba zaščitnih mask ne preprečuje širjenja virusnih okužb in takšno stališče znanosti je bilo enotno. V svetu se že od nekdaj pojavljajo epidemije različnih virusnih bolezni in nikdar v sodobni zgodovini, odkar je uporaba zaščitnih mask mogoča, se le-ta ni priporočala zdravemu prebivalstvu za zaščito pred virusi gripe in drugimi podobnimi respiratornimi okužbami. Čeprav se ugotovitve znanosti v zadnjem času glede tega niso v ničemer spremenile, je Vlada, pod pretvezo stroke, prebivalstvu naložila obvezen ukrep nošenja obraznih mask. Takšen ukrep ni strokoven, je politično motiviran in rezultat lobiranja, političnih agend in težnje oblasti po nadzorovanju in ustrahovanju ljudi. Strah in nenehen stres, v katerem ljudje živijo, ob okužbi z virusom SARS-Cov-2, bistveno poveča možnosti za zaplete in težji potek bolezni Covid-19.

Obstajajo nasprotujoči si dokazi o učinkovitosti zaščite uporabnikov medicinskih obraznih mask pred gripi podobnim obolenjem. Večinsko mnenje stroke je, da uporaba zaščitnih mask ne preprečuje širjenja virusnih okužb. Zato se doslej za ljudi, ki niso bolni ali ne oskrbujejo bolnika, izrecno ni priporočalo, naj nosijo maske za omejevanje širjenja gripe ali COVID-19. Zadnje smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pa v času pandemije gripe zgolj pogojno priporočajo, naj osebe brez simptomov v skupnosti uporabljajo obrazne maske.

Ne obstaja niti ena tehtna raziskava, ki bi potrjevala, da naj bi bile medicinske obrazne maske ali druga pokrivala za obraz učinkovito sredstvo za zaščito dihal za uporabnike mask. Medtem pa obstajajo številne študije, ki kažejo, da redna uporaba zaščitnih mask med zdravo populacijo ne zmanjša pojavnosti virusa. Nacionalna univerza v Singapurju je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za infekcijske bolezni in epidemiološke raziskave izvedla raziskavo na vzorcu 23.892 ljudi v 11 državah starosti med 7 in 89 let, iz 15 študij. Ugotovili so, da nošenje mask izven zdravstvenih ustanov ne prispeva k zmanjšanju pojavnosti akutnih respiratornih okužb med prebivalstvom.

Neučinkovitost obvezne uporabe mask se kaže tudi pri porastu okužb v evropskih državah, kjer je uporaba mask že dalj časa obvezna. Največ okužb in smrtnih primerov je ravno v državah, kjer so bili ukrepi najbolj strogi, vključno z obvezno uporabo obraznih mask. Tako so npr. maske (v drugem valu) že od meseca julija obvezne v Španiji in od septembra v Sloveniji ter Italiji, pa okužbe še kar strmo naraščajo, medtem ko na Švedskem, kjer nošenje mask ni obvezno, okužbe ne naraščajo niti približno tako skokovito. Število aktivnih okužb na 100.000 prebivalcev je bilo tako (podatki ECDC na dan 17.10.2020):

  1. 770,5 na Češkem

  2. 365,8 v Franciji

  3. 312,4 v Španiji

  4. 260,3 v Sloveniji

  5. 85,3 na Švedskem

Več kot očitno je, da uporaba zaščitnih obraznih mask ni učinkovito sredstvo pri preprečevanju okužb.

Nenazadnje pa je očitno, da niti državni vrh (vključno z vodilnim epidemiologom) ne verjame v učinkovitost mask za zaščito pred virusom, saj se v javnosti redno in skoraj vsakodnevno pojavljajo brez mask: vlada na sprehodu ob reki Kolpi, ministrica Kustečeva na sprejemu Olimpijskega komiteja, dr. Krek, Predsednik države,..

Nepravilna uporaba zaščitne maske pospešuje širjenje virusa SARS-CoV-2 in obolevnost za drugimi boleznimi ter bakterijskimi okužbami dihal

Priporočila o uporabi obraznih mask v skupnosti morajo skrbno upoštevati nepopolne dokaze, stanje oskrbe in morebitne negativne stranske učinke. Na splošno se je pokazalo, da je učinkovitost filtriranja pri nemedicinskih obraznih maskah zelo majhna (2–max 30 %). V več študijah je bilo tudi ugotovljeno, da so tveganja za prodiranje mikroorganizmov in povzročiteljev gripi podobnih obolenj pri uporabi bombažnih kirurških mask celo večja, kakor če se maske sploh ne uporabljajo. Nepravilno snemanje obraznih mask, ravnanje s kontaminiranimi obraznimi maskami ali večja nagnjenost k dotikanju obraza med uporabo obraznih mask pri zdravih osebah (predvsem pri otrocih, ki z maskami ne znajo ravnati) nedvomno poveča tveganje za širjenje virusa. Enako ugotovitev povzema NIJZ na svoji spletni strani v poglavju Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2, Pomen pravilne uporabe maske. NIJZ tako v svojih navodilih eksplicitno zapiše, da »nepravilna uporaba maske predstavlja povečano tveganje za širjenje virusa«. Pravilna uporaba obraznih mask je za učinkovitost ukrepa bistvenega pomena, nepravilna uporaba pa je neposredno škodljiva, saj povečuje možnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in bakterijami, ki se zaradi nepravilne uporabe namnožijo na maski. Pogojno bi se pravilnost uporabe lahko izboljšala z izobraževalnimi kampanjami ljudi, za kar pa se slovenska Vlada ni odločila (mimogrede, Vlada se tudi ni odločila za ozaveščanje ljudi o preventivnem ravnanju in skrbi za imunski sistem z rekreacijo in rednim vnosom vitaminov – namesto tega je raje izbrala pot zastraševanja državljanov, ki so zaradi nenehnega stresa še bolj podvrženi okužbam). Predvsem otroci bi morali biti natančno poučeni, kako je potrebno pravilno uporabljati zaščitno masko, kar pa v RS ni bilo izvedeno.

Uporaba zaščitnih mask je nevarna za ranljive skupine ljudi (otroke, starejše, ljudi s srčno-žilnimi boleznimi, ljudi z boleznimi dihal,..) in za splošno populacijo, če maske niso uporabljane skladno s strogimi navodili

Nekatere skupine prebivalstva (npr. otroci, osebe z motnjami v razvoju, osebe z motenimi kognitivnimi funkcijami – takšnih oseb je zelo veliko) ali osebe s kroničnimi boleznimi dihal obraznih mask dokazano ne prenašajo dobro in jim dolgotrajnejše nošenje mask lahko povzroči škodo. Nošenje mask skozi daljše časovno obdobje škoduje tudi zdravim ljudem, saj se z dolgotrajno rabo (iste maske oz. maske, ki se ne menja redno) pod njo začnejo nabirati bakterije, ki zaidejo z dihanjem v pljuča. Iz preizkusa mask, ki ga je naredil dr. Miha Avberšek, strokovnjak mikrobiologije, je jasno razvidno, da je že po treh urah uporabe maska naseljena s številnimi bakterijami, kvasovkami in plesnimi, kontaminacija pa se z večkratno uporabo skokovito zvišuje.

Uporaba takšne maske je zdravju zelo škodljiva in poveča možnost okužbe z virusom. Nošenje zaščite preko nosu in ust tako bistveno zmanjšuje odpornost zdrave populacije in predstavlja resno zdravstveno tveganje.

Priporočila o uporabi obraznih mask v skupnosti morajo skrbno upoštevati nepopolne dokaze, stanje oskrbe in morebitne negativne stranske učinke. Takšna so navodila Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki pa jih Slovenija dejansko ne spoštuje. Čeprav jih kot vir povzema in se nanje sklicuje tudi NIJZ, so ukrepi Vlade v popolnem neskladju s takšnimi navodili ECDC. Ukrep obvezne uporabe obraznih mask je avtoritaren in škodljiv za pretežen del populacije, Vlada pa ni niti poskrbela za opozorila in ozaveščanje ljudi in otrok o škodljivosti, ob tem nastaja nepopravljiva škoda pri ranljivih skupinah. O smiselnosti, koristnosti in škodljivosti uporabe zaščitnih mask se vedno glasneje s svojimi strokovnimi mnenji oglašajo tudi slovenski strokovnjaki – zdravniki – med drugimi dr. Sabina Senčar, dr. Matjaž Figelj, dr. Uroš Dobnikar in dr. Sebastjan Piberl. Ostala stroka pa je klonila pred pritiski politike in obmolknila, ko bi morala biti najglasnejša. Celo dr. Bojana Beovič je v večjih televizijskih intervjujih med drugim izjavila, da je »uporaba mask močno dvomljiva«, da »zaščita ni zelo zanesljiva«, da uporaba maske pri zdravem človeku »ni potrebna« in da »uporaba mask v zasebnem življenju ni učinkovita in je malo smiselna«. V intervjuju za RTV Slo MMC portal je dr. Bojana Beovič izjavila, da »znanstvenih dokazov, da so maske učinkovite pri preprečevanju prenosa novega koronavirusa ali ki bi trdili nasprotno, ni. Lahko si pomagamo z maskami in drugimi virusnimi okužbami, vendar situacije niso vedno primerljive. Neustrezna raba mask je lahko škodljiva. Če imamo na površini maske viruse, se dotaknemo površine, lahko z rokami okužimo druge ljudi ali lastne sluznice. Poleg tega nam maska daje lažen občutek varnosti, da stojimo blizu drugih ljudi in ne upoštevamo t. i. higiene rok«. Seveda vse od navedenega drži, slovenska vlada pa kljub temu vztraja pri nerazumskih in škodljivih ukrepih, ki so v nasprotju s priporočili stroke. Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci dne 25.5.2020 celo izjavil, da »Ne misliti, da je stroka odločila o tem, da bomo nosili maske. Ne, stroka je o tem samo razpravljala. Nekoč vam bom razkril, kdo je bil tisti, ki se je odločil za maske pri nas”. Izjava Kacina jasno kaže na to, da je ukrep obvezne uporabe zaščitnih mask političen in ne strokoven. Tudi SZO, ki je najvišja instanca pri izdajanju navodil glede preventivnega obnašanja tako izrecno odsvetuje splošno uporabo zaščitnih mask pri pandemiji Covid-19, razen pri okuženih. SZO tako po svojem direktorju za nujno pomoč Michaelu Ryanu navaja, da ni dokazov, da nošenje zaščitne maske koristi, ob napačni uporabi pa celo prinaša dodatno tveganje.

15 randomiziranih študij, ki so preučevale učinek mask (14 preizkusov) pri zdravstvenih delavcih in splošni populaciji ter karanteni (1 preizkus), so ugotovile:

 1. v primerjavi z nenošenjem mask ni prišlo do zmanjšanja primerov gripi podobnih bolezni, ali gripe, niti pri zdravstvenih delavcih,

 2. med kirurškimi maskami in respiratorji N95 ni bilo razlike,

 3. testiranje delavcev v karanteni je ugotovilo povečano tveganje za okužbo karantenskih delavcev z gripo.

Tom Jefferson in Carl Henegham v študiji »Maskiranje pomanjkanja dokazov s politiko«, objavljeni 23.07.2020, ugotavljata, da so praktično vse študije, ki govorijo o tem, da je nošenje mask koristno, izvedene neznanstveno in površno. Bilo je izvedenih le 6 resnih študij po znanstvenih kriterijih, vse so ugotovile, da nošnja mask nima bistvenega učinka na zmanjšanje širjenja gripi podobnih bolezni (GPB), niti v splošni populaciji, niti med zdravstvenimi delavci. Še več, ena študija je odkrila, da je stopnja okuženosti z GPB kar 13-krat višja pri Vietnamskih bolnišničnih delavcih, ki so nosili tekstilne maske.

Zdravstvena tveganja, ki so možna/ zelo verjetna zaradi nepravilne in dalj časa trajajoče uporabe mask so:

 1. negativni vpliv na respiratorno funkcijo in fiziologijo,

 2. znižanje nivoja kisika v krvi (hipoksija),

 3. zvišanje nivoja ogljikovega dioksida v krvi,

 4. maske zadržijo izdihane virusne, bakterijske in druge patogene v prostoru med usti in masko in s tem omogočijo ponovno vdihavanje kontaminiranega zraka, s čimer se poveča možnost in masovnost okužbe, zaradi česar je verjetnejši težji potek bolezni,

 5. okužba s Sars-Cov-19 je bolj nevarna, saj je nivo kisika v krvi nižji,

 6. na maski pride do procesa cepitve proteina furina, kar bistveno poveča patogenost okolje in posledično poveča možnost okužbe,

 7. maske iz blaga še posebej povečajo možnost okužbe,

 8. nošenje mask daje občutek lažne varnosti, zaradi česar ljudje opuščajo druge pomembnejše ukrepe, kot je socialna distanca,

 9. uporaba obraznih mask otežuje sporazumevanje, zaradi česar ljudje ne upoštevajo socialne distance,

 10. neustrezno nameščanje mask in rokovanje z uporabljenimi maskami,

 11. napačna in nevarna raba obraznih mask,

 12. na maskah se razmnožijo virusi, bakterije in plesni,

 13. ob uporabi zaščitnih mask izdihani zrak zaide v predel oči,

 14. maske so neposredno nevarne in škodljive za ranljive skupine, na kar se ne opozarja in opozorila o stranskih učinkih ne obstajajo.

Pogojno bi maske lahko bile delno učinkovite le, če se bi se nosile na pravilen način – menjava na minimalno vsaki dve uri, nameščanje in snemanje maske z zadnje strani z razkuženimi rokami, nošenje maske brez vsakršnega dotikanja po nameščanju, zavrženje maske v sterilne zabojnike.. – večina ljudi mask ne uporablja skladno s pogoji za varno in ustrezno rabo, zato so tudi iz tega razloga neučinkovite. Še posebej izrazito je to pri otrocih, ki maske več tednov nosijo v šolskih torbah, večinoma kar v plastičnih vrečkah, ki omogočajo še boljše okolje za razmnoževanje bakterij, kvasovk in glivic, pogosto si otroci tudi menjajo maske, saj »jim je od prijatelja bolj všeč«, vse to pa lahko le še dodatno ogrozi zdravje otrok, nikakor pa ne pripomore k izboljšanju epidemiološkega stanja.

Prikaz posledic zvišanega nivoja ogljikovega dioksida v krvi:

Zaščitne maske niso ustrezno opremljene skladno s predpisi Zakona o medicinskih pripomočkih in nimajo certifikatov skladnosti z evropskimi predpisi

Maske niso opremljene z navodili za pravilno uporabo, kar je v nasprotju s predpisi Zakona o medicinskih pripomočkih (ZmedPri, Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009). Maska nedvomno je medicinski pripomoček sama po sebi, poleg tega pa ga je tudi Vlada de facto določila kot takšnega, ko je predpisala obvezno uporabo zaščitnih mask za preprečevanje bolezni (3. člen ZmedPri). Za masko kot medicinski pripomoček, ki služi za preprečevanje in lajšanje bolezni pa je skladno s citiranim zakonom njuno, da bi ji morali biti priloženi podatki, potrebni za varno in pravilno uporabo, ob upoštevanju usposobljenosti in znanja morebitnih uporabnikov, ter za identifikacijo proizvajalca medicinskih pripomočkov. Ti podatki bi morali biti navedeni na prodajni embalaži ali nalepki in v navodilu za uporabo (33. člen ZmedPri). Maske niso opremljene z navodili za uporabo in z opozorili o stranskih učinkih in jih zaradi tega velika večina uporabnikov nosi napačno – tako, da povzročajo škodo. Maske tako, poleg tega, da niso primerne kot zaščitni ukrep, saj ne preprečujejo širjenja okužb, niti niso ustrezno opremljene po ZmedPri in niso varne za uporabnike – zato so dvakrat škodljive. Glede na številne nepravilnosti ob nakupu zaščitnih mask je zelo malo verjetno tudi, ali so maske, ki so naprodaj v Sloveniji, sploh skladne s slovenskimi in evropskimi predpisi, ki urejajo medicinske pripomočke ter ali imajo certifikat ES in izjavo ES o skladnosti (22. in 23. člen ZmedPri).

Na zaščitnih maskah ni jasnih navodil za pravilno uporabo

in

Na zaščitnih maskah ni opozoril o morebitnih neželenih učinkih

Preverili smo tudi ponudbo zaščitnih mask pri različnih slovenskih trgovcih in v lekarnah. Brez izjeme, maske niso ustrezno opremljene z navodili za pravilno uporabo in ne vsebujejo opozoril pred morebitnimi stranskimi učinki. Za ilustracijo prilagamo0 vzorec 4 različnih vrst zaščitnih mask, od katerih niti ena ne vsebuje opozoril, da lahko (nepravilna) uporaba zaščitne maske povzroči vrsto neprijetnih in zdravju škodljivih stranskih učinkov, od bakterijskih okužb, hipoksije, zmanjšanih kognitivnih sposobnosti, do večje verjetnosti okužbe z virusom, itd…

Na embalaži se nahaja večinoma zgolj površno navodilo, ki pa niti približno ni tako natančno, kot na spletni strani NIJZ. Od povprečnega uporabnika (kaj šele od otroka) se ne more pričakovati, da bo samoiniciativno preverjal pravilnost uporabe in morebitne stranske učinke. Odsotnost vsega navedenega pomeni kršitev ZmedPri, kar pomeni, da maske, ki so na prodaj na trgu v Sloveniji, ne ustrezajo predpisanim standardom in zahtevam veljavne slovenske in evropske zakonodaje.

Uporaba mask je preveliko finančno breme

Poleg tega ne gre zanemariti dejstva, da si pravilno uporabo mask povprečen Slovenec zelo težko privošči, saj bi ga ob pravilni uporabi in dovolj pogosti menjavi maske stale cca. 180 EUR na mesec. Povprečna mesečna neto plača za mesec marec 2021 je znašala 1.290,97 EUR, kar pomeni, da bi državljan s takšno plačo moral odšteti za maske 10% mesečnega prihodka. V Sloveniji živi pod pragom revščine 12 % prebivalstva (243.000 oseb), ter nadaljnjih 14,4 % prebivalstva, ki je izpostavljeno tveganju socialne izključenosti. Najmanj vsi navedeni si zaščitnih mask ne morejo privoščiti, sploh pa ne pravilne uporabe z redno menjavo (pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da imajo nekateri starši tudi 3 ali 4 šoloobvezne otroke). Staršem in otrokom je torej naložen ukrep, za katerega se že v naprej ve, da ne bo mogel biti spoštovan v skladu z minimalnimi zdravstvenimi standardi, s čimer pa se, namesto da bi ravnali preventivno, še dodatno ogroža zdravje populacije.

Glede na vse zgoraj navedeno Vas pozivamo, da poskrbite za to, da otroci in dijaki, ki bo{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“5110a879-5902-41c0-873a-0e38712a163f”],”srcRootClientId”:””}do morebiti odklonili nošenje zaščitne maske, ne bodo deležni kakršnihkoli pritiskov, posrednih in neposrednih prisiljevanj, sankcioniranj in stigmatizacije, saj to predstavlja nedopustno diskriminacijo. Kot že pojasnjeno, je tudi slovensko sodstvo že odločilo, da ne-nošenje zaščitne maske ne predstavlja prekrška – če nekaj ni prekršek, tudi obvezno ne more biti. Prosimo, da enak odnos vzdržujete tudi v razmerju do staršev, saj vse zgoraj navedeno velja tudi zanje.

Pozivamo vas, da se vzdržite kakršnihkoli pritiskov na otroke in starše, da od otrok ne zahtevate nošenja zaščitne maske v šoli in šolskem okolišu (saj kot rečeno, za to ne obstaja nobena pravna podlaga), sicer bomo v nasprotnem primeru primorani ukrepati ter zdravje naših in vaših otrok zaščititi na pristojnem sodišču.

Dopis ravnateljem izobraževalnih ustanov po Sloveniji so podpisali:

ODVETNIKI ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Skupnost civilnih iniciativ in gibanj:

Civilna iniciativa delavci VIZ proti prisili

Civilna iniciativa Otrok ne damo

Civilna iniciativa Maske dol

Civilna iniciativa Odprimo Slovenijo

Starši za ustavno pobudo proti nošnji mask v OŠ

Civilna iniciativa Združeni gostinci

Združenje za naravni razvoj otrok

Odbor za človekove svoboščine

Gibanje zdrava družba

Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb

Advertisements