web analytics
23. aprila, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Zagon črpališča v Britofu

Črpališča odpadne vode so pomemben del komunalne infrastrukture, saj so nujno potrebna za zagotavljanje odvodnjavanja odpadne vode na območjih, kjer teren ne omogoča gravitacijskega odvajanja. V okviru projekta GORKI2 bo skupno vzpostavljenih pet novih črpališč, od teh sta dve v Britofu že pridobili uporabno dovoljenje. Župan Mestne Občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon sta simbolično zagnala enega od njih.

GORKI2, eden najpomembnejših okoljskih projektov v Mestni občini Kranj, je projekt celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka pri Kranju. Vzporedno z gradnjo komunalne infrastrukture se na omenjenih območjih obnavlja tudi javni vodovod in gradita meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava.

Vzpostavljenih bo tudi pet novih črpališč: dve v Britofu in tri v Predosljah. Eno bo služilo sedemnajstim gospodinjstvom in objektom v nekdanji Oljarici, drugo, v Britofu, pa je na zahodnem delu naselja in je namenjeno približno 15 stanovanjskim objektom. Tri črpališča bodo še v Predosljah: na južnem delu naselja za približno 90 gospodinjstev, ob vodotoku Belca za 70 gospodinjstev in na koncu slepe ulice (ob hišni številki Predoslje 199) za 15 gospodinjstev.

Aparat za dezinfekcijo vode
€ 37,99 € 56,70 (-33%)

Dva meseca pred zaključkom projekta GORKI2 sta črpališče pri Oljarici simbolično zagnala župan Mestne Občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Slednji je razložil pomen črpališč:

Teren vedno ne omogoča gravitacijskega odvajanja odpadnih voda, zato je potrebna vgradnja črpališč, ki vodo iz nižje ležečih območij prečrpajo višje. V črpališčih sta vgrajeni dve črpalki, ki se vklapljata izmenično. Če ena ne bi delovala, bi delo opravljala druga. Mi na Komunali pa prejmemo obvestilo o nedelovanju in lahko pravočasno preprečimo morebitno zalitje kleti.

Črpališča namreč nadzorujejo z moderniziranim nadzornim sistemom, obveščanje o napakah je urejeno s kratkimi sporočili (SMS).

Komunala Kranj trenutno na območju svojega delovanja – v skupno v šestih občinah – upravlja s 70 črpališči za odpadno vodo, od tega s 34 v Mestni občini Kranj.

Letos bomo na območju Mestne občine Kranj v upravljanje prejeli še pet novih, približno toliko novih črpališč pa bomo predvidoma prevzeli tudi v ostalih občinah v upravljanju. Ker imata črpališči v Britofu že uporabno dovoljenje, smo ju sedaj vključili v centralni nadzorni sistem in spremljamo njuno delovanje. Do sedaj se objekti niso smeli priključevati, vseeno pa smo spremljali morebitni dotok in se tako dodatno prepričali, da ni padavinskega dotoka in infiltracije v ločeno kanalizacijo, ki je namenjena le odpadni vodi. Z izgradnjo dodatnih gravitacijskih kanalov v naselju Britof se opusti črpališče v Vogah,

je povedal direktor Komunale Kranj.

Glavne pridobitve projekta GORKI2 in pomen novih črpališč je povzel tudi kranjski župan:

S tem smo še korak bliže našim prizadevanjem: 2.664 prebivalcem Britofa, Predoselj, Orehovelj in Mlake bomo v kratkem zagotovili izboljšano čiščenje odpadne vode, s tem pa poskrbeli tudi za bolj zdravo in čisto okolje. Na območju Britofa je obstajal vaški kanal za meteorne vode, ki so ga v preteklosti žal uporabljali tudi za odvod odpadne vode, torej za iztok iz greznic. V sušnem obdobju je bil to edini odtok. Ta pa je speljan v Kokro, v to našo znano reko, ki teče po še znamenitejšem kanjonu skozi središče Kranja. Zdaj bo odpadna voda končno odtekala po okolju prijaznih poteh in se prečistila v Centralni čistilni napravi Kranj. Vsekakor odlična novica tako za krajane Britofa kot za ostale prebivalce Mestne občine Kranj in obiskovalce. Ljudje se namreč ob Kokri sproščajo, rekreirajo, tudi kopajo. Kokra in drugi vodotoki bodo čistejši, posredno tudi voda iz pipe.

GORKI2 je v ciljni ravnini. Vsa umazana dela so praktično že zaključena. Še malo, pa bodo gladke in prevozne vse ceste. Zahvaljujem se krajankam in krajanom, ker potrpežljivo prenašajo nevšečnosti, ki jih tako veliki gradbeni posegi prinašajo s seboj. Konec maja in s tem zaključek del je čedalje bliže.

Neverjetni parni “likalnik”, hitra dostava iz EU
€ 13,89 – 16,52 € 30,87 – 36,72 (-55%)

S tem je Mestna občina Kranj še korak bliže cilju projekta GORKI2: doseči čim večjo priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj, in največja možna opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. Vse to bo zagotovilo pogoje za bolj zdravo in čisto okolje, skrb zanj pa je odgovornost vseh občank in občanov. Pozitiven vpliv na okolje se bo poznal le, če si bodo za to vsi prizadevali ter ga na ta način ohranili lepega in zdravega tudi za prihodnje generacije. 

Projekt GORKI2, katerega vrednost je ocenjena na več kot 16 milijonov in pol evrov, sofinancirajo Mestna občina Kranj, Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.

 

Gorenjska Online lahko podprete z gesto dobre volje. Vzelo vam bo le trenutek. Hvala.Vir: MO Kranj
Vir naslovne fotografije: KLIK

(Visited 8 times, 1 visits today)