web analytics
28. novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

TRŽIČ: nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka

V Občini Tržič so sprejeli nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič.

Komunalni prispevek se je do sedaj odmerjal na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič (Ur. l.RS št. 74/16). Na 15. redni seji občinskega sveta Občine Tržič dne 22. 10. 2020 je bil sprejet nov Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Trži, ki bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma konec meseca novembra 2020.

Glavni razlog za prenovo dosedanjega programa opremljanja je sprejetje treh sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) po letu 2016 in sprememba zakonodaje na področju komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) je potrebno skladno s 34. členom uredbe vse dosedanje programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe, uskladiti najpozneje do 30. marca 2021.

Za potrebe programa opremljanja je bila narejena analiza obstoječe komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, ceste, javne površine) na podlagi dostopnih podatkov in informacij o dolžinah in karakteristikah posameznih vodov (digitalizirani podatki o vodih, podatki posredovani s strani Občine, upravljavcev komunalne opreme ipd.), kakor tudi o vrednostih posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ki je bila na novo zgrajena po letu 2016. Komunalni prispevek se bo po novem odloku nekoliko povišal.

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe. Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, pa plača komunalni prispevek ali v enkratnem znesku ali v največ šestih (6) obrokih, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh (2) let od izdaje odmerne odločbe.

Novi odlok vsebuje tudi celotne oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo naslednjih vrst objektov:

  • za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
  • za gradnjo enostavnih objektov,
  • za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
  • v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
  • za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Predvidene pa so še nove delne oprostitve plačila komunalnega prispevka, in sicer kot spodbuda gospodarstvu v višini 50 % za gradnjo

–          stavb za rastlinsko pridelavo (CC-SI: 12711; sem spadajo rastlinjaki, pokrite drevesnice in podobne stavbe),

–          stavb za rejo živali (CC-SI: 12712; sem spadajo hlevi, svinjaki, staje, konjušnice, ipd.),

–          industrijskih stavb (CC-SI 1251;  sem spadajo tovarne, delavnice, tiskarne, pekarne, mizarske delavnice, stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov, kompostarne, ipd.),

–          stavb za storitvene dejavnosti (CC-SI: 12304; sem spadajo frizerski in kozmetični saloni, pralnice, popravljalnice, avtopralnice, avtomehanične delavnice, ipd.)

–          stavbe za zdravstveno oskrbo živali, in sicer veterinarska klinika ali ambulanta (CC-SI: 12640),

ter v višini 30 % kot spodbuda k obnovi obstoječega stavbnega fonda za prizidave ali rekonstrukcije zakonito zgrajenega obstoječega objekta.

Vir: Odnosi z javnostmi za Občino Tržič
Vir naslovne fotografije: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
3 min read
3 min read