S trinajste seje mestnega sveta v Kranju - Gorenjska-online.com
29 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

S trinajste seje mestnega sveta v Kranju

Mestni svet je sprejel Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj. Svetnice in svetniki so se seznanili s študijo obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini Kranj, študijo ureditve prometnega omrežja in izgradnjo avtocestnega priključka sever ter z reševanjem kadrovske in prostorske problematike v Zdravstvenem domu Kranj.

Mestni svetniki so pri kadrovskih zadevah potrdili predlog župana, da se v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj kot predstavnika Mestne občine Kranj imenuje Marka Čehovina, vodjo Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V isti svet so kot predstavnika javnosti imenovali Jureta Šprajca. V Svet Gorenjskih lekarn so kot predstavnika ustanovitelja imenovali Klemena Valterja. V Svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pa dr. Ilijo Dimitrievskega, Milana Glamočanina in Darka Jarca. Kot nadomestno članico Komisije za kulturo in šport pri mestnem svetu so imenovali Edito Plavo.

Pri premoženjskih zadevah so člani mestnega sveta potrdili prodajo treh zemljišč v Zgornji Besnici, Babnem vrtu in Žabnici. Prvo se prodaja za vodno zajetje, preostali dve pa lastniku sosednjega zemljišča. Svetniki so sprejeli tudi predloge dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj v letu 2020.

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj

Namen sprejema je zagotovitev javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju mestne občine Kranj, ker se konec januarja 2020 končuje dolgoletno sodelovanje z zavetiščem Perun. Mestni svetniki so tako soglasno sprejeli, da se izvajanje javne službe skrbi za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj zagotovi z neposredno podelitvijo koncesije javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima organizirano notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za živali Ljubljana, in sicer za dobo petih let.

Cena storitev pomoči družini na domu

Mestni svet je dal soglasje k ceni storitev pomoči družini na domu, ni pa se strinjal s povišanjem cene za uporabnike, zato je župan sledil predlogom svetnikov in predlagal nespremenjeno ceno za uporabnike, ki tako ostaja v enaki višini kot doslej.

Predstavitev študije Obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini Kranj

Na območju mestne občine Kranj je bila izvedena analiza sevalnih obremenitev, ki so bile določene na podlagi množice točkovnih meritev ter s pomočjo numeričnega izračuna. V zaključku študije so podane smernice za umeščanje virov elektromagnetnih sevanj (EMS) v okolje, ki jih bo mestna uprava smiselno vključila v prostorske akte in s tem poskrbela za nadaljnjo optimalno umeščanje sodobnih informacijskih storitev ob minimalnih vplivih na okolje in prebivalstvo. Študija bo objavljena tudi na spletni strani www.kranj.si.

Seznanitev s študijo o ukrepih ureditve prometnega omrežja in izgradnjo priključka AC Kranj ‑ sever

Mestni svet se je seznanil tudi s prometno študijo podjetja PROVIA in argumenti za izgradnjo avtocestnega priključka Kranj ‑ sever. Priključek je po študiji prva prioriteta za razbremenitev prometa v Kranju, saj predstavlja najugodnejšo, najučinkovitejšo in najhitrejšo rešitev. Mestni svet je tako sprejel sklep, v katerem poziva Ministrstvo za infrastrukturo, da projekt uvrsti med svoje prioritetne projekte, tudi v kontekstu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije.

Poročanje o kadrovski in prostorski problematiki Zdravstvenega doma Kranj

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura je predstavila kadrovsko in prostorsko problematiko doma, ki oskrbuje nekaj več kot 80 tisoč prebivalcev. Kot je znano že nekaj časa, se dom sooča s prostorsko stisko in pomanjkanjem zdravnikov. Prostorsko stisko bodo skušali rešiti tako, da bodo odpovedali najemne pogodbe ter prostore zapolnili s svojimi dejavnostmi. Do leta 2024 bo pogoje za upokojitev izpolnilo 15 zdravnikov. Pomanjkanje kadrov skušajo rešiti z zdravniki iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije, vendar se zapleta pri kvotah za tuje zdravstvene delavce na državni ravni in razpisov za specializacije, ki so v rokah zdravniške zbornice.

Vir informacij: Katja Štruc, Vodja Kabineta župana, MO Kranj
Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Advertisements