web analytics
21 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

RADOVLJICA – o prenovi železniške proge

Urad vlade za komuniciranje je objavil sporočilo za javnost, v katerem pojasnjuje, da je na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo Vlada RS sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrsti projekt »Nadgradnja proge Ljubljana – Jesenice – državna meja (d.m.). – 2. faza«.

Za zagotovitev zadostne kapacitete proge je potrebna nadgradnja obstoječe proge in pripadajočih objektov, sanacija železniškega predora Karavanke ter v končni fazi tudi delna dvotirnost. Celotna investicijska vrednost glede na študijo variant in predinvesticijsko zasnovo znaša 1,7 milijarde evrov.

Investicije na progi Ljubljana – Jesenice – d.m. se bodo izvajale fazno. Prvi fazi (pripravi strokovnih podlag) sledi nadgradnja proge na odseku Kranj – Podnart, v drugi pa odsek Podnart – Lesce Bled.

Nadgradnjo na teh odsekih je treba izvesti prednostno predvsem zaradi slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja proge, vozne mreže in nosilnih konstrukcij, podpornih in opornih zidov, dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, železniških predorov Globoko in Radovljica, obstoječega nadvoza nad progo v območju železniškega postajališča Radovljica, zastarelih signalnovarnostnih naprav, nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih le s prometnim znakom »Andrejev križ« ter neustreznih dostopov na peronsko infrastrukturo.

Cilj 2. faze je nadgraditi progo v skupni dolžini 22,38 km, tako da bo na teh odsekih dvignjena kategorija proge s C3 (20 t/os in 72 kN/m) na D4 (22,5 t/os in 80 kN/m). Z investicijo se bo na obravnavanih odsekih povečala prometna varnost in zmogljivost proge, zmanjšala se bo obremenitev okolja s hrupom, skrajšal se bo tudi potovalni čas vlakov.

Izhajajoč iz investicijskega programa za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m. na odsekih Kranj –Podnart in Podnart – Lesce Bled znaša ocenjena vrednost 2. faze 99.955.708 evrov.

Izvedba del je predvidena do vključno leta 2023, financiranje pa je načrtovano s sredstvi državnega proračuna in sklada za podnebne spremembe.

Zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke je od oktobra 2020 do aprila 2021 predvidena popolna zapora gorenjske proge. Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da se hkrati v čim večji meri izvede tudi načrtovana nadgradnja odprte proge. S tem bi se optimiziralo čas in vire za izvedbo ter minimiziralo stroške, povezane z ovirami v železniškem prometu.

Občinski projekti ob nadgradnji železniške proge

Občina Radovljica je v okviru nadgradnje železniške proge s Slovenskimi železnicami in z Direkcijo za infrastrukturo uskladila naslednje glavne skupne posege na trasi:

  • ukinitev vseh štirih nivojskih prehodov na območju radovljiške občine, označenih samo z Andrejevim križem (dva na območju Podnarta in dva na območju Zaloš),
  • izgradnja novih podvozov za promet osebnih vozil, tovorni in peš promet v Podnartu in v Zalošah,
  • novogradnjo nadvoza čez železniško progo na Cesti svobode pri železniškem postajališču v Radovljici z utrditvijo brežine,
  • ureditev podhoda za pešce in kolesarje na območju Poljske poti v Radovljici,
  • ureditev pasov za kolesarje in pešce skozi železniški nadvoz ob regionalni cesti v Lescah v okviru že navedene gradnje kolesarske povezave.

Poleg tega bodo obnovili peronsko infrastrukturo na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica. Za nov podvoz v Lescah in ukinitev obstoječega nivojskega prehoda na Alpski cesti ter za ureditev podhoda za pešce in kolesarje za dostop na perone železniške postaje v Lescah pa bodo izdelane strokovne podlage.

Za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo, je v občinskem proračunu za leto 2020 predvidenih 472.500 evrov, v načrtu razvojnih programov za leto 2021 pa še 520 tisoč evrov. Z deli bo občina sledila aktivnostim nadgradnje železniške proge, ko bo Direkcija za infrastrukturo uskladila terminski načrt z izvajalcem del.

Vir informacij: KLIK
Foto: Tomaž Sedej, natečaj Dogodki v občini Radovljica 2019

Similar Posts:

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read
5 min read