web analytics
24. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Programi socialne aktivacije tudi na Gorenjskem

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake  možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv na posledice gospodarske krize s katero se je dvignilo  število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se določene ranljive  skupine ljudi težje zaposljive, zaradi svoje situacije izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence  ter imajo številne socialne in zdravstvene težave, kar vodi v revščino in socialno izključenost.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega  sklada do konca leta 2022. Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči, ki so zaradi različnih razlogov začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči ter ženske iz drugih kulturnih okolij in romske ženske. Na podlagi javnih razpisov MDDSZ se financirajo projekti socialne aktivacije, kjer izbrani izvajalci z vsebino nudijo podporo in opolnomočenje ciljne skupine za približevanju trgu dela. Do avgusta 2020 je bilo v programe socialne aktivacije na ravni države vključenih že 3134 oseb, na območju Gorenjske pa 284 v različnih programih, ki so bili namenjeni vsem ciljnim populacijam projekta.

V okviru projekta je bilo v Sloveniji sočasno vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih enot, med drugim tudi na Gorenjskem, kjer delujejo tri koordinatorke socialne aktivacije. Koordinatorke zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika vključenega v sistem socialne  aktivacije, vključevanje oseb v programe pa poteka preko enotnih vstopnih točk na enotah Centra za socialno delo Gorenjska in Uradov za delo Območne službe Kranj.

Na Gorenjskem trenutno potekata programa izbrana na zadnjem javnem razpisu MDDSZ  namenjena ženskam iz drugih kulturnih okolij, ki ju izvajata Ljudska univerza Kranj za upravne  enote Kranja, Tržiča in Škofje Loke ter Ljudska univerza Jesenice za upravni enoti Jesenic in Radovljice. V obeh programih sta prisotni tudi medkulturni mediatorki, ki tolmačita vsebine iz slovenskega v njihov materni jezik in obratno. Program socialne aktivacije udeleženkam ponuja pozitivno spremembo v življenju, socialno in zaposlitve aktivacijo, pridobitev raznolikih kompetenc in izboljšanje znanja slovenskega jezika, saj v programu sodelujejo s profesorico slovenščine z dolgoletnimi izkušnjami dela s tujci.

V program se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij, ki imajo bodisi že pridobljeno slovensko državljanstvo bodisi dovoljenje za stalno bivanje v RS Sloveniji in ki se v življenju soočajo z različnimi ovirami, ki jim otežujejo vstop na trg dela (jezikovne, zdravstvene, stanovanjske,…) ter posledično vodijo v stanje socialne izključenosti.

Osebe se lahko v program vključijo tako, da se obrnejo na svojo svetovalko na enoti CSD Gorenjska ali Uradu za delo Zavoda za zaposlovanje RS in izrazijo interes za vključitev v  program socialne aktivacije. Kontaktna oseba za socialno aktivacijo jim bo posredovala osnovne informacije o programu in preverila ustreznost ciljni populaciji. Oseba bo nato povabljena na informativno predstavitev o socialni aktivaciji, ki jo organizirajo koordinatorke socialne aktivacije v njihovem kraju. Nabor za vključitev v naslednji cikel programa že poteka, prične pa se v januarju 2021.

 

KONTAKTNI PODATKI za dodatne informacije
Anja Ivanov, 030715709, anja.ivanov@gov.si

Avtorice zapisa:
ANJA IVANOV
MARINA PERKOVIĆ KARADŽA
PETRA JAMAR ROZMAN
Koordinatorke socialne aktivacije

Advertisements