web analytics

Pred 8. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine kranj

Delite:

8. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Katalog informacij javnega značaja Mestne občine Kranj

Zadeva: Vabilo

Na podlagi 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 30/2017 — UPB1 in 70/18) in 29. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 18/2017 in 23/2017 – popr.) župan Mestne občine Kranj sklicuje 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18.9.2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19,6.2019 in zapisnika 2. izredne seje Mestne občine Kranj z dne 18.7.2019 ter poročilo o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj – osnutek

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (OPPN Na gozdni jasi) – druga obravnava 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore – prva obravnava – dopolnjen osnutek 

7. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj – osnutek 

8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

9. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 6/1 – Kranj Sava na zemljiščih pare. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje 

10. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 2/2 na zemljiščih pare. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec 

11. Soglasje k Statutu Gasilsko reševalne službe Kranj

12. Vzpostavitev pravnega reda na območju “minitržnice” na Planini

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

Župan naproša predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosi tudi za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa je predhodno potrebno sporočiti na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.Ostali aktualni prispevki

Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Delite:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.