web analytics
25. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Pogledi na socialno problematiko, kapacitete za oddih, rekreacijo in sproščanje ter otroška igrišča

Pišem: Marko LUKAN

Pozdravljeni predzadnjič v seriji vprašanj in odgovorov županskim kandidatom, dragi bralci. Le še nekaj dni preostaja do zaključka volilne kampanje na Jesenicah. Piscu teh vrstic – to je model na levi strani teksta, ki ga ravnokar berete – jo je v teh dneh nepričakovano nekoliko zagodlo zdravje. Zato tudi grafična oblika pričujočega članka ni na povsem dobrem nivoju, a … Bistvena je vsebina. Tokrat sem kandidatom za županski stolček  postavil še nekaj zanimivih vprašanj.

Vnovič časa za odgovore ni našel kandidat LMŠ, na eno od vprašanj pa ni odgovorila niti gospa, ki se za položaj poteguje na listi DESUS – a. Kandidate sem tudi pisno zaprosil za zaključni komentar po njihovi izbiri. V kolikor ga bodo prispevali, bo objavljen konec tedna, še pred volilnim molkom. Zdaj pa kar k vprašanjem/odgovorom …

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Menim, da je stanovanjska problematika v občini Jesenice dokaj uspešno urejena.
Občina ima v lasti kar precej stanovanj, tako da lahko daje socialna stanovanja ter službena in tržna stanovanja v najem.
Novih stanovanj ni treba graditi kar pa se mi zdi umestno pa je, da se ponovno ustanovi Stanovanjski sklad, ki bi poleg obstoječih stanovanj pridobival tudi nova, adaptirana stanovanja v hišah, ki bi jih lastniki odprodali občini. To bi lastniki storili iz vzroka starosti, nezmožnosti pokrivanja finančnega bremena stroškov ipd. Prav tako bi v okviru tega fonda Stanovanjski sklad nudil pomoč pri prodaji oz. menjavi ustreznih nepremičnin. Tu mislim na lastnike nepremičnin, ki imajo veliko m2, so v nadstropjih v zgradbah, kjer ni dvigal in takih zgradb do 4. stavb brez dvigala je v občini kar nekaj, če pa ti že so, so tako majhna, ozka, da ne omogočajo normalnega dostopa invalidnim osebam. Občina bi lahko nudila tudi pomoč pri preselitvi starih oseb, ki se velikokrat ne odločijo za adekvatno zamenjavo zaradi vseh problemov, ki jih vidijo pred seboj. Tako bi ustvarili »borzo« nepremičnin v občini Jesenice, kjer bi zainteresirani dobili adekvatne informacije o njej ter tudi pravno pomoč.
Vsekakor pa bi potrebovali ob podatku povprečne površine stanovanja v občinski lasti, ki je cca 62 m2, kar nekaj malih enot (garsonjer) za najbolj socialne ogrožene občane.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Na Jesenicah je zamuda pri sprejemanju prostorskega načrta do stanovanjske problematike, ki postaja vse hujša v vsej državi. Zato je potrebno v najkrajšem času sprejeti prostorski načrt in reševati stanovanjsko problematiko.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Brez novih stanovanj bo mlade (družine) težko zadržati. Stanovanjsko vprašanje je eno ključnih razvojnih vprašanj občine.
Po podatkih statističnega urada je v občini skupaj okoli 8.500 stanovanj, od katerih je skoraj tisoč nenaseljenih. Število nenaseljenih je visoko in ne odraža realnega stanja, kljub temu lahko upravičeno verjamemo, da je del teh stanovanj res prazen. To je potencial za oblikovanje alternativnih oblik stanovanjske politike.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Streha nad glavo je osnovna človeška potreba. V jeseniški občini je več stanovanjskih enot, ki niso zasedene. Krepiti je treba dostopnost bivalnih enot za najem in zagotoviti ustrezne bivalne razmere, hkrati pa se boriti proti energetski revščini. Zagovarjam potrebo po preučitvi projekta in oddaji stanovanj socialno ogroženim in mladim družinam. S tem bi zagotovili, da bi mladi ostali v občini in tu iskali svojo poklicno pot.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Po mojem mnenju stanovanjska problematika na Jesenicah ni tako pereča, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Dejstvo je tudi, da so cene najemnin in nakupa nepremičnin na Jesenicah nižje kot v sosednjih, turističnih občinah, kar je eden od razlogov, da večina ljudi najde primerno stanovanje oziroma hišo zase in celo, da se ljudje iz drugih občin odločijo za najem ali nakup nepremičnine na Jesenicah. Občina Jesenice ima trenutno v lasti tudi 250 neprofitnih stanovanj, ki jih preko javnega razpisa daje v najem prosilcem, niti eno od teh pa trenutno ni prazno. Potreb prijaviteljev na razpis je vsekakor več od same ponudbe, kar se kaže v dolgem seznamu prosilcev za neprofitno stanovanje, kar pa je po svoje razumljivo, saj je neprofitna najemnina bistveno cenejša od tržne. Tudi to se mi zdi eden od ukrepov, s katerim lahko Občina pomaga socialno šibkejšim in mladim družinam, zato bo primerna skrb za ta stanovanja ena od pomembnih nalog tudi nadalje.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

S tem se srečujejo tako mladi kot starejši, posebno, če ostanejo sami. Zato je povečanje fonda neprofitnih stanovanj eden od ukrepov, na način »stanovanjska tržnica«, zamenjava stanovanj kot možnost reševanja stanovanjskih vprašanj mladih (družin) in starejših.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Socialna problematika v mestu je precej pereča. Ni si treba zatiskati oči, da ugotovimo, da veliko naših občanov v pokoju prejema sramotno nizke pokojnine. Te so odraz ravnanja v preteklem 25 letnem obdobju, kjer po ukinitvi SDK ni bilo več prave kontrole vplačil davkov in prispevkov.
Drug tak problem so upokojenci Železarne Jesenice. Vplačevala se jim je plača neto z dodatki različnega tipa, vendar se iz teh dodatkov niso nikoli plačevali davki in prispevki, ki bi danes omogočili višjo pokojnino. Tako je žrtev vseh teh sprememb prav moja generacija ali pa generacija, ki je odšla v pokoj pred cca 10 leti.
Zakonodaja se na tem področju spreminja. Moji sodelavci, na pr. iz Vatrostalne Jesenice, so v letih 1993 in 1994 odhajali iz stečaja v pokoj pri manj delovne dobe kot je bilo treba po zakonu, a odšli so s 85 % povprečjem, danes je to povprečje 57 °%.
Torej je zdravje pokojninske blagajne odvisno totalno od zdravja te države ta hip.
Na drugi strani na Jesenicah ni več carinske službe, celo, kar menim, da je neprimerno, da policijske postaje v mestu ni; do njih se je treba pripeljati skoraj do Avstrije, da lahko pridemo do policijske zgradbe.
In kaj ostaja mladim?Če ni zaposlen v jeklarni, ne obstaja veliko delovnih mest drugačnega tipa in mladi so prisiljeni, da odidejo, sploh pa, če so se izobraženi.
Iz tega razloga ponovno trdim, da je potreben na Jesenicah plan B- izobraževanje ,izobraževanje , in še enkrat izobraževanje!

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni podal odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Zelo veliko ljudi je na socialni podpori, zato je potrebno na Stari Savi privabiti čim več obrtnikov, ki bodo zaposlovali socialno šibke.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

V obdobju visoke gospodarske rasti v Sloveniji v zadnjih letih Jesenice nimajo izrazitejših težav zaradi brezposelnosti. Kljub temu slaba izobrazbena struktura občanov Jesenic, ki ne dosega slovenskega povprečja, dolgoročno predstavlja potencialno oviro. Na eni strani bomo spodbujali občane, da nadgrajujejo svoja znanja, izboljšujejo osebne in strokovne kompetence, na drugi strani bomo razvijali in krepili socialne mreže med ljudmi.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Brezposelnost je še vedno velik problem občine, novih delovnih mest ni bilo bistveno zaznati tudi v preteklem mandatu, saj ni bilo pravega razvoja gospodarstva. Vse obdobje od osamosvojitve Slovenije Občina Jesenice ni pokazala pravega razvoja in napredka pri razvoju modernih poslovno-obrtnih con, s katerimi bi lahko ublažila težave, ki nastajajo pri prestrukturiranju in propadanju nekdanjih velikih socialističnih podjetij. Zaradi nastalih socialnih težav in velike brezposelnosti se velik delež aktivnega prebivalstva tudi sedaj zaposluje zunaj meja občine Jesenice. Občina Jesenice bo imela odprt dialog z državnimi organi, ker se bodo ustvarjale pobude in mnenja predvsem glede socialnih učinkov na lokalnem nivoju. Neposredno bomo izkoristili možnost razvoja socialnega kapitala samoiniciativnosti in socialne sposobnosti lokalne skupnosti.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Občina Jesenice se žal še vedno sooča z dokaj veliko socialno problematiko, kar se kaže tudi v občinskem proračunu, kjer je za področje socialnega varstva namenjenih slaba 2 milijona evrov. Vseeno pa so kazalniki za prihodnost dokaj pozitivni, saj se brezposelnost zmanjšuje, BDP pa se povečuje. Eden od zelo zgovornih podatkov, s katerim sem bil seznanjen ob obisku več večjih podjetij na Jesenicah, je tudi ta, da v teh podjetjih, ki iščejo tako visoko kvalificiran kader kot tudi proizvodne delavce, tega kadra enostavno ne dobijo. Gre pa seveda za bolj kompleksno težavo, s katero se soočajo številne občine. Sem pa mnenja, da je eden od pomembnejših ukrepov, da se socialna problematika bistveno zmanjša, tudi ta, da na Jesenicah zgradimo pozitivno podporno okolje za gospodarstvo oziroma za podjetja iz različnih gospodarskih dejavnosti, s tem pa tudi povečamo število novih delovnih mest, posledično pa se bo izboljšala tudi socialna slika same občine. Pomemben ukrep je tudi ta, da še naprej podpiramo in vlagamo v razvoj kulture in športa. Vlogo društev, ki skrbi za vzgojo otrok in mladih, ne smemo prepustiti ulici.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Občina v okviru možnosti in pristojnosti stalno spremlja razmere, ukrepa in pomaga tako družinam kot posameznikom, od najmlajših do najstarejših. Subvencioniramo oskrbo v domovih za starejše, vrtce, pomoč na domu, pomoč družinam, denarna pomoč, javna dela, plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje za socialno ogrožene. S tem je potrebno nadaljevati in v sodelovanju med ustanovami in nevladnimi organizacijami iskati najboljše rešitve, predvsem pa zagotavljati pogoje, da bi bilo teh problemov čim manj.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Kandidatka ni ponudila odgovora na vprašanje.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Na samih Jesenicah je težko imeti zeleni park. Za oddih in sproščanje prideta v poštev Javorniški rovt – Pristava, kjer sta že sedaj dve hiši, ki ponujata razne aktivnosti: Kurirska koča in Planinski dom. Urediti bi bilo potrebno še okolico, ki je nekoč bila, sedaj pa je malo zapuščena. Drug zeleni kraj je pa Planina pod Golico, kjer bi bilo potrebno izboljšati žičnico na Španov vrh.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Posledice nekdanje politike množičnega zaposlovanja v železarni je za sabo potegnila tudi stanovanjsko gradnjo, ki je najbolj zgoščena prav na Plavžu, kjer veliko prostora zaseda avtomobilska pločevina. Prostih javnih površin je malo.
Kot možnost, da Jesenice v najbolj gosto naseljenem delu mesta dobijo večjo javno površino, je v tem, da se občina s podjetjem Arriva dogovori za selitev mehaničnih delavnic in dejavnosti na drugo lokacijo. Tako bi sredi mesta pridobili javni prostor, ki bi ga namenili rekreaciji in prostočasnim dejavnostim na prostem. Projekt ni odvisen le od volje občine, ampak od zasebnega podjetja, hkrati bi bil takšen projekt finančno in organizacijsko zahteven.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Jesenice so ozka dolina v kateri je težko najti večji prostor za ureditev takšne površine, ki bi omogočala velik zeleni park. Vendar pa kot mi je poznano veliko ljudi izkorišča za sproščanje v spominskem parku na Plavžu. Čeprav gre za manjšo površine pa je dosežen njen namen druženja. Sicer pa imajo Jesenice tudi območja izven centra v naših krajevnih skupnosti okolja, ki omogočajo sprehode in sproščanje.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Občina Jesenice ima sedaj na voljo kar nekaj zelenih površin za oddih in rekreacijo. Srčika športa in rekreacije je Športni park Podmežakla. Z ustrezno podporo župana ima še veliko potenciala za nadaljnji razvoj – nadaljevanje vzpostavljanja bogate športne dediščine Jesenic, ureditev prometnih tokov na vzhodni strani Športne dvorane Podmežakla, kjer je sedaj makadam ter ureditev krajše tartanske atletske steze je recimo nekaj ukrepov s katerimi bi Športni park postal še prijaznejši in vsebinsko bogatejši. Na Plavžu imamo Jeseničani na voljo čudovit Spominski park oziroma arboretum z obilo zelenja, kjer lahko že sedaj v urbanem okolju najdete mir in čas za oddih. Tudi Dom Pristava, v lasti Občine Jesenice, z Zoisovim parkom ponuja obilo možnosti za sprostitev. Sprašujete o novi lokaciji parka? Starejši, varovanci doma upokojencev Dr. Franceta Bergelja in njihovi bližnji zelo pogrešajo prostor namenjen druženju stanovalcev in obiskovalcev zato bom tam, ob stavbi Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, uredil park, kot je že nekdaj bil.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Mesto Jesenice je stisnjeno med Mežaklo in Karavanke, je ob avtocesti, železnici, regionalnih cestah in reki. Prostora za velik park je manj. A so zato blizu zelene površine in gozd, blizu so Planina pod Golico, Španov vrh, Javorniški Rovt, Blejska Dobrava, Kočna,Vintgar, trim steza, v mestu je Spominski park, možni so sprehodi po Razgledni poti. V mestu je ogromno zelenja, dreves, v krajevnih skupnostih so prireditveni prostori, prostori za druženje, otroška igrišča, športni objekti.

_____________________________________________________________

Opomba: tako, kot vedno, so tudi tokrat odgovori kandidatov objavljeni v surovi obliki. 

Na objavo čakajo še zadnja tri vprašanja in odgovori nanje. Predvidoma jih bom objavil v sredo (14. november 2018), če mi bo le zdravje to dopuščalo. In če bo res tako, bo sledil še zaključni nagovor vseh kandidatov, opremljen s komentarjem. Zanimivo je, da v moj nabiralnik pogosto zaidejo dodatna vprašanja, kritike podanih odgovorov (tudi vprašanj) in raznorazni predlogi. Zato bi še enkrat pojasnil, da so vsi kandidati vsa vprašanja dobili precej pred začetkom objav na to tematiko. Menim, da je iz podanih odgovorov kar lepo moč dobiti sliko tega, kar posamezni kandidat ponuja. Seveda pa … počakajmo na konec delovnega tedna …

Kar se tiče ankete – število oddanih glasov se zdaj počasi bliža tisoč štiristotim. Za en mali kozmetični popravek se je znižala podpora vodilni Almi Rekić, sicer pa so razmerja stabilna že daljše obdobje. 

Zanimanje tistih, ki ste želeli dodatne informacije o zanimivi iniciativi, imenovani “Iniciativa Q”, je preseglo vsa moja pričakovanja. O t.i. plačilnem sistemu prihodnosti pravzaprav tudi sam ne vem nič več, kot je to opisano na dotični spletni strani. Še vedno velja, da sistem za zdaj tiste, ki se odločijo za sodelovanje, nagrajuje z ZASTONJ-skimi enotami, imenovanimi Q. Povezavo do vaše možnosti za registracijo znova objavljam tule. Ni še prepozno! Stane pa nič!
Kliknite torej na povezavo, izvedite več in se vpišite:

https://initiativeq.com/invite/Smskq7i3Q

[socialpoll id=”2524137″]
(Visited 2 times, 1 visits today)