web analytics
25. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Odgovori kandidatov na peto in šesto vprašanje

Pišem: Marko LUKAN

Lepo se je prijelo tole preverjanje kandidatov za župansko pisarno. Zato s pospešenim tempom nadaljujemo z zasliševanjem. Konec koncev je do volitev ostalo manj, kot tri tedne. Še vnaprej – kolikor bo to mogoče – bom prispevke objavljal z dvo- do trodnevnim zamikom. V današnjem članku boste tako, dragi bralci, deležni odgovorov na peto in šesto zaporedno vprašanje. Seveda je morebitnih vprašanj, ki bi jih kandidatom lahko povprečen občan postavil, mnogo več, kakor bo to uspelo v tem času do volitev meni, ampak … nekaj odgovorov bomo pa le dobili.

Kaj se je izkazalo po prvih odgovorih? Bodisi sam besedno zvezo “konkretni odgovori” razumem drugače od županskih kandidatov, ali pa oni takih ne podajajo. Človek bi si na konkretno vprašanje želel odgovora v stilu: za to zadevo bom zadolžil to osebo (ali pa si bom zanjo prizadeval sam osebno), na tak in tak način pa bo rešena do takrat … če bom župan(ja) jaz. Sicer pa – v vseh teh letih, odkar imamo v državi demokracijo, smo se teh reči menda navadili, mar ne? Naj bo dovolj moraliziranja. Posredujem še povezavi k prejšnjim odgovorom, če koga zanimajo, nato pa se lotimo današnjih vprašanj …

_____________________________________________________________

Občani pogosto – včasih z razlogom, drugič morda tudi ne – kritiziramo delo občinskega vodstva. Pogosto je tisto ljudsko mnenje, da tam nihče nič ne dela, samo praskajo se. Zato sem kandidatom zastavil konkretno

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Spremembe v ustroju občine uprave menim, da niso trenutno potrebne. Že zaposlenim na občini Jesenice je treba podati čisto informacijo, kaj občina z županom na čelu lahko stori in bom storila. Izobraževanje na nalogah občinskih delavcev bo zaželeno, saj se stvari in zakonodaja dinamično spreminjajo. Sploh pa, če govorimo o projektih, za katere bi se potegovali za evropska sredstva.
Vsekakor pa si želim sama imenovati direktorja ali direktorico občinske uprave.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Sam ustroj delovanja Občine je izredno kompleksen in večplasten. Sam ne bi uvajal večjih sprememb, bi pa v ustroj dodal za mene zelo pomemben segment turizem. Verjetno bi turizem pripojil k Zavodu za šport, ki bi tako postal Zavod za šport in turizem. Sicer pa opažam, da je v samem ustroju Občine premalo komunikacije med različnimi deležniki. Tu mislim med občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, zavodi, ki so v pristojnosti Občine in podjetji, v katerih ima Občina lastništvo. Sam se bom osebno zavzel za to, da bodo zagotovljeni vsi pogoji za učinkovitejše delovanje le teh. Tako Občinska uprava kot njeni ožji sestavni deli morajo biti s svojim znanjem in strokovnostjo v pomoč občanom in podjetjem, ki pri zapletenih upravnih postopkih dostikrat potrebujejo pomoč in pravilno usmeritev za realizacijo nekega svojega projekta.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Občino je potrebno približati ljudem, poslušati njihove želje.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Občina Jesenice rabi župana z jasno vizijo.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Vzpostaviti je potrebno sodobno občinsko upravo, kot “prijazen servis” uporabnikom, ki bo odzivna, uspešna in učinkovita. Uprava bo usmerjena k uporabnikom (občanom ter gospodarstvu) in bo delovala po načelih zakonitosti in vladavine prava, strokovnosti in profesionalnosti, participacije, transparentnosti, integritete in preprečevanju korupcije ter “ničelne” stopnje do korupcije, odzivnosti, usmerjenosti h konsenzu in vključenosti vseh deležnikov, pravičnosti, inovativnosti, uspešnosti in učinkovite rabe virov ter odgovornosti.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Okrepiti medsebojno sodelovanje in regenerirati vzdušje znotraj občinske uprave, vzpostaviti tesnejše sodelovanje med Kabinetom župana, zavodi in krajevnimi skupnostmi. Prizadeval se bom, da bo širša občinska uprava v partnerskem odnosu aktivno sodelovala v dobrobit skupnega javnega dobra. Občinska uprave ne sme biti del problema temveč del rešitve.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Povezati se z ostalimi občinami na Zgornjem Gorenjskem ter zamejskimi Slovenci in Slovenkami, nadaljevati z ustanavljanjem skupnih služb (civilna zaščita, urejanje prostora) s ciljem večje učinkovitosti dela, prepoznavnosti ter uveljavljanja projektov, preoblikovanje krajevnih skupnosti v mestne in četrtne skupnosti in premislek o zmanjšanju števila svetnikov in svetnic.

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Moje prioritete bodo vsekakor:
a) prostorski plani,ki bodo omogočali razvoj podjetništva in malega gospodarstva
b) Poudarjena potreba po izobraževanju mladih, prisluhniti gospodarstvu, kateri so tisti profili, ki jih najbolj potrebujejo.
c) Občino Jesenice vključiti v mrežo starosti prijazna mest.
Vedeti moramo, da se vsi staramo in starejša populacija potrebuje varnost, udobje javnih prevozov, udoben dostop do bivalnih in javnih prostorov.
Vse večja je potreba po medgeneracijskih druženjih čim bližje lastnemu domu, zato je treba najti načine pomoči pri oskrbi in dnevnih potrebah po gibanju, prehranjevanju, kulturnih potrebah in druženju.
Preprečila bom ukinjanje bančnih bankomatov,malih trgovin, poštnih izpostav.
Zahtevala bom :
– Uvedbo potujočih trgovin, knjižnic, itd.
– Priprava projekta za novo občinsko knjižnico
– Ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada
– Ponovno uvedbo ukrepov za energijsko sanacijo stavb še zlasti v zasebni lasti
– uvedbo subvencioniranja pri izgradnji malih čistilnih naprav v zasebni lasti v predelih, kjer ni možnega priključka na javno kanalizacijsko omrežje
– takojšnjo izdelavo projekta za obnovo vodovodnega omrežja, z odstranitvijo azbestnih cevi.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Primarna naloga Občine je, da poskrbi za varnost ljudi in premoženja, zato bosta eni od prvih nalog poiskati rešitev za trajno odpravo smradu z deponije odpadkov na Mali Mežakli in sanacijo plazu, ki ogroža Koroško Belo.
Sicer pa bo prioriteta vzpostavitev občanu prijazne občinske uprave, uveljavitev sodelovanja občanov pri sestavi proračuna, hitra in učinkovita izvedba tistih manjših projektov, ki bistveno vplivajo na vsakdanje življenje občanov in delovanje podjetij.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Najprej mestni promet, kot sem že rekel, brezplačni za upokojence jeseniške občine, mesečna vozovnica 10 evrov, letna 100 evrov, 1 evro za 90 minut vožnje z možnostjo prestopanja. Podaljšanje železniškega potniškega prometa do Hrušice, kjer bi se napravilo parkirišče za Zgornjesavsko dolino, z zgraditvijo železniškega postajališča na Plavžu in po možnosti tudi na Potokih. Na Staro Savo privabiti čim več privatnega kapitala.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Na družbenem področju bomo osrednjo pozornost namenili društvom. Spodbujali bomo profesionalizacijo dejavnosti in zaposlovanje v društvih. Mlade bomo prepoznali kot razvojni potencial občine in uredili sodoben mladinski center. Spodbujali bomo stanovanjsko gradnjo. Priložnost za razvoj turizma prepoznavamo v kampu na Hrušici. Uvedli bomo participativni proračun in spodbujali javno debato ter postali občina brez plastičnih vrečk.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Tiste, ki so zapisane v predstavljenem programu liste in tiste, ki so pomembne za odličnost bivanja v občine. Tu mislim na infrastrukturne projekte, ki so nuno potrebni.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Prioritete znotraj delovanja širše občinske uprave sem navedel v zgornjem odgovoru. Sicer pa nameravam takoj pričeti z vzpostavitvijo aktivnejšega sodelovanja ter komunikacije z lokalnimi podjetji, lastniki praznih poslovnih prostorov in degradiranih površin, vzpostavil bom delujoči sistem hidrantov, ker je varnost občank in občanov ter njihovega premoženja moja prioriteta, preko javnega razpisa pričel s subvencioniranjem gradbenih posegov v večstanovanjskih objektih za lažje gibanje starejših, začel s postopki za uvedbo participativnega proračuna v vsako krajevno skupnost ter, ne glede na izid, vse sokandidate po koncu volitev povabil na sproščen pogovor ob kavi ali osvežilni pijači.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

– gospodarstvo in turizem– Poslovna cona Jesenice- nadaljevanje /cesta Slovenski Javornik- Lidl/,
– mladi – otroška igrišča, seznanjanje s tehničnimi poklici, dijaški dom, delo med počitnicami, zaposlitev, stanovanja (povečanje fonda neprofitnih stanovanj), vključevanje v različne organe v lokalnem okolju,
– starejši (podpora z brezplačnimi prevozi (šoferji prostovoljci), projekti medgeneracijskega sožitja,…), vključevanje starejših v različne organe v lokalnem okolju,
– cenejši /brezplačni/ javni prevoz,
– nadaljevanje urejanja cest in parkirišč v mestu /za Gorenjsko banko, ob železnici, parkirna hiša/,
– sanacija vročevodnega omrežja,
– nadaljevanje energetske sanacije javnih zgradb,
– revitalizacija mestnega jedra,
– sodelovanje s sosednjimi občinami na tej in oni strani meje,
– participativni proračun,
– ustanovitev svetov /spremljanje gradnje druge predorske cevi, za starejše, NVO/,
– policija nazaj v mesto, da Splošna bolnišnica Jesenice ostane v občini in da se obnovi stavba in dopolnijo programi Srednje šole Jesenice.

_____________________________________________________________

Podobno, kot vsakič, tudi tokrat opozarjam na dejstvo, da so odgovori kandidatov objavljeni v surovi obliki, torej takšni, kakršna je do mene prispela. Tako je konec koncev tudi najbolj prav. 

Ob koncu se seveda tudi tokrat nekoliko posvečam anketi, čeprav v minulih dneh kakih bistvenih razlik ni bilo zaznati. Število oddanih glasov se zdaj bliža že številki 1100. Še naprej je v prepričljivem vodstvu kandidatka Levice, gospa Alma Rekić. Tudi njena najbližja zasledovalca, Miha Rebolj (SMC) in Blaž Račič (Zoran Račič in skupina volivcev) ostajata pri približno enaki podpori. Ostali štirje kandidati ostajajo pri podpori, ki ne dosega 10% oddanih glasov. Pri tem v negativnem smislu najbolj odstopa Žarko Štrumbl (SDS), ki je doslej prejel le minimalno podporo. Prav dosti višje za zdaj nimajo niti kandidati DeSUS-a, SD-ja in LMŠ-ja (Gordana Ana Višnar Župančič, Tomaž Tom Mencinger in Janko Pirc). Preseneča zelo nizka podpora dosedanjemu županu … no, morda pa tudi ne. Saj veste, kako pravijo – volivci imajo vedno prav. Še naprej je tudi zaznaven dokaj visok delež neodločenih volivcev, pa takih, ki se jim noben kandidat ne zdi pravšnji in tistih, ki na volitve predvidoma ne bodo šli. 

Tik pred zaključkom članka pa še pojasnilo onim, ki so spraševali: doslej na račun minulih – z lokalno politiko povezanih – člankov, raziskav in avtorja, še ni bila dana nobena donacija. Niti najmanjša.

Do naslednjega članka z vprašanji/odgovori (četrtek, morda petek … zvečer, nekaj po 20. uri), pa seveda … srečno!

[socialpoll id=”2524137″]
Advertisements