Delite:

Urejanje območja BPT se nadaljuje

V petek, 7. februarja je odločitev o izbiri izvajalcev za projekt Zelena naselja – Ureditev parka in površin za pešce in kolesarje na območju BPT Tržič postala pravnomočna. Izbrana sta dva izvajalca – CVP d.o.o. in LAVACO, d.o.o.

Predmet naročila je ureditev parka na vzhodnem delu območja BPT, znotraj katerega namerava Občina Tržič umestiti urbano ureditev parka s programom javnih površin, otroško igrišče in rekreacijski poligon za kolesarje.

Gradbena dela z dobavo in montažo urbane opreme in igral prevzema podjetje CVP d.o.o. v višini dobrih 287.000 evrov, medtem ko bo rekreacijski poligon za kolesarje (pumptrack) uredilo podjetje LAVACO, d.o.o. v višini dobrih 9.000 evrov.

Izobraževalno in športno središče v Križah

V Občini Tržič je v teku Javno naročilo projektiranja Izobraževalnega in športnega središča v Križah, ki je bilo objavljeno tudi na EU portalu javnih naročil. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša dobrih 297.000 evrov (brez DDV). Do določenega roka so na Občini Tržič skladno z razpisnimi pogoji prejeli štiri ponudbe. Komisija za izvedbo javnega naročila pa je v fazi preverjanja ponudb in izbora najugodnejšega ponudnika.

Na javnem razpisu za šport prejeli 21 vlog

V Občini Tržič je v teku Javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2020. Na javni razpis je Komisija za šport, ki vodi postopek, v roku prejela 21 vlog posameznih izvajalcev športnih programov. V teku je pregled vlog in točkovanje posameznih prijavljenih programov skladno z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tržič. V ta namen proračun Občine Tržič za leto 2020 predvideva obseg javnih sredstev v višini 203.000 evrov.

Urejanje arhiva Občine Tržič na Uradu za splošne zadeve

V prvem tromesečju koledarskega leta potekajo v glavni pisarni Občine Tržič določena arhivska opravila. Zadeve z daljšim rokom hrambe (nad dve leti) se morajo prenesti iz tekoče v stalno zbirko, kjer se hranijo do izteka rokov ali do izročitve arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, hkrati pa se opravljajo digitalni zaznamki v računalniškem programu.

V letošnjem letu bodo za izročitev Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enoti za Gorenjsko Kranj pripravili starejši del arhivskega gradiva občine, ovrednotenega na podlagi meril, ki jih določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. V skladu s strokovnimi smernicami pristojnega arhiva izvirne dokumente odpirajo, urejajo, popisujejo in tehnično opremljajo.

Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK
Vir informacij: Saša Pivk Avsec, Odnosi z javnostmi za Občino Tržič

Delite:
Advertisements