web analytics
24 novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

KOLESARSKA POVEZAVA: Šk. Loka (Trata) – Kranj

Odgovorni v Občini Škofja Loka bodo v naslednjih nekaj letih izvedli veliki projekt kolesarske povezave od starega Petrola do železniške postaje. Izvedba bo potekala v več fazah, najprej od informacijske točke v starem Petrolu do Starega Dvora, potem do kmetijske zadruge in nazadnje še do železniške postaje Škofja Loka na Trati. Finančna ocena projekta je 3,5 milijonov evrov.

Kolesarska povezava, ki povezuje središče Škofje Loke oziroma železniško postajo Škofja Loka z zalednimi naselji, prispeva k reševanju problemov v urbanih območjih, ki se soočajo s problematiko kakovosti zraka in drugimi problemi (npr. pomanjkanja parkirišč) s področja prometa v mestih.

Poleg reševanja okoljskih problemov prispeva tudi k boljši povezanosti urbanega območja Škofje Loke z zalednimi naselji, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti. Celoten potek predvidenih del poteka po državni kolesarski povezavi R7. Operativni/kratkoročni cilji predmetne naložbe je zmanjšanje emisij oziroma ogljičnega odtisa.

Predvidena je izvedba del za ureditev obstoječega kolesarskega pasu na pločniku s klančinami ter ureditev nove kolesarske povezave ob rekonstrukciji obstoječe občinske ceste kot kolesarski pas na pločniku v obe smeri ter deloma kot kolesar na vozišču. Gre za vzdrževalna dela v javno korist na obstoječi regionalni cesti in občinskih cestah.

Projekt je načrtovan na podlagi določil Celostne prometne strategije Občine Škofja Loka (CPS). Osnovni namen projekta je urediti varne kolesarske povezave na trasi, ki povezujejo središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem ter jih s tem narediti bolj privlačne in uporabne.

Izvedba bo potekala v več fazah do leta 2023. Do konca letošnjega leta poteka priprava projektne in druge dokumentacije.

Do konca prihodnjega leta bo izvedena prva faza, in sicer bo na delu regionalne ceste, kjer je v celoti zgrajena nivojsko ločena kolesarska steza na pločniku na način, ki je neustrezen glede na današnja priporočila, smernice in zahteve za projektiranje kolesarskih površin in so posledično tudi neustrezni robovi in prehodi iz vozišča na pločnik – klančine, neurejena je voziščna konstrukcija na pločniku in kolesarski stezi na mostu čez Suho, nujno potrebno urediti klančine skladno z aktualnimi smernicami. Izvedba regionalne ceste bo potekala v dolžini 890 m in sicer na območju 5 križišč in hišnih oz. skupinskih priključkov. Izbran je izvajalec del, Eurograd d.o.o iz Ljubljane, pogodbena vrednost je 156.784,14 EUR z DDV.

V drugi fazi bo potekala ureditev od Starega Dvora do kmetijske zadruge. Na tem območju so že delno zgrajene kolesarske steze, vendar so neustrezne (dvosmerne enostranske). Zaradi prometnih obremenitev morajo biti kolesarske povezave sklenjene in ločene od vozišča. Zato je nujno potrebno zgraditi manjkajoče dele kolesarskih stez za vse kolesarje, za pešce in druge ranljive udeležence v prometu.

Kolesarski pasovi na pločniku bodo zgrajeni v sklopu rekonstrukcije ceste s preureditvijo in gradnjo novih avtobusnih postajališč, (predvidijo se tudi stojala za kolesa, klopi, nadstreški, vodenje pešcev …). Na novo se bo izvedla javna razsvetljava in uredila meteorna kanalizacija ter voziščna konstrukcija. Izvedena bo ureditev/zaščita komunalne infrastrukture (TK vodi, vodovod, kanalizacija, elektro vodi, plinovod), prometne signalizacije in prometne opreme. Ohranil in razširil se bo obstoječi drevored, predvidi se urbana oprema (klopi in koši za odpadke).

Dve križišči bosta preurejeni v krožni križišči. Posegi na privatna zemljišča bodo minimalni. V križiščih bomo namenili posebno pozornost pešcem in kolesarjem (varna pot v šolo iz Virmaš/Grenca in Trate v Frankovo naselje). Izvedba bo potekala v letih 2022 in 2023.

V nadaljevanju bo potekala ureditev od kmetijske zadruge do križišča pri železniški postaji Škofja Loka, kjer se bo kolesarje vodilo po kolesarskem pasu na pločniku. Nadalje se bo kolesarska povezava nadaljevala po lokalni cesti Virmaše—ŽP, vzdolž železniške proge. Za križiščem se bodo kolesarski pasovi na pločniku zaključili, kolesarje pa se bo vodilo po vozišču (sharrow) z ustreznimi ukrepi za omejitev hitrosti. Pešce se bo na tem delu vodilo po predvidenem pasu za pešce na vozišču. Izvedba bo prav tako potekala v letih 2022 in 2023.

Projekt je vključen v Drugi dogovor za razvoj regij in je zanj predvideno sofinaciranje s strani RS in EU.

Imenitno vizualizacijo poteka kolesarske povezave si lahko ogledate spodaj:

Vir: Jernej TAVČAR, Občina Škofja Loka

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
2 min read
5 min read