Javna dražba za prodajo nepremičnin - kompleks zemljišč na območju gramoznice Graben - Gorenjska-online.com
29 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Javna dražba za prodajo nepremičnin – kompleks zemljišč na območju gramoznice Graben

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. list RS, št. 31/2018) v skladu s sprejetim Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 objavlja


Javno dražbo za prodajo nepremičnin

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04 537-23-00, faks 04-531-46-84

 2. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
Kompleks zemljišč na območju gramoznice Graben (namenska raba zemljišč: površine za proizvodnjo), in sicer:   parc. št. 758/1, 758/2, 758/4, 759/1, 760/1, 761/5, 764/5, 767/7, 768/1, 769/3, 769/4 in 761/6, vse k.o. 2157 – Predtrg,  ID znaki nepremičnin: 2157 758/1, 2157 758/2, 2157 758/4, 2157 759/1, 2157 760/1, 2157 761/5, 2157 764/5, 2157 767/7, 2157 768/1, 2157 769/3, 2157 769/4, 2157 761/6.

Površina vseh zemljišč skupaj znaša 57.479 m2.

Zemljiškoknjižna lastnica vseh zemljišč, ki so predmet prodaje, je Občina Radovljica do celote.

Zemljišča so komunalno neopremljena in se nahajajo v območju proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben, za katerega je bil dne 24.9.2014 sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje proizvodnih površin RA80 – gramoznica Graben (DN UO št. 191/14, OPPN).

Občina Radovljica dopušča možnost spremembe zgoraj navedenega prostorsko izvedbenega akta.

3. Izklicna cena nepremičnin:
Izklicna cena za skupno 57.479 m2 zemljišč znaša 1.442.722,90 € (kar znaša 25,10 € za 1 m2 zemljišča).

V izklicno ceno ni vključen 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja je 10.000,00 €.

4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina (z vključenim 22% davkom na dodano vrednost) se mora plačati v enkratnem znesku, in  sicer v roku 30 dni od izstavitve računa, ki bo kupcu s strani prodajalca izstavljen v 15-ih dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna celotne kupnine v določenem roku, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah se kupcu izroči po prejemu celotne kupnine in ni sestavni del prodajne pogodbe.

5. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala v  četrtek,  21.11.2019, ob 10.00 uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnin, z namenom nakazila: Javna dražba – gramoznica Graben.  Varščina mora biti vplačana najkasneje do  ponedeljka   18.11.2019 na podračun Občine Radovljica, št. SI56 0130 2010 0007 805, sklic: SI00 722100.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javne dražbe.

6. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije, ki vodi postopek prodaje ter z njimi povezane osebe.

 Dražitelji  morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine.

 Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

7. Sklenitev pogodbe:
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku 15 dni, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni.

Pred sklenitvijo pogodbe mora najugodnejši dražitelj podati pisno izjavo, da ni povezana oseba, skladno z osmim odstavkom 50. člena  ZSPDSLS-1.

8. Razlogi za zadržanje varščine:
Vplačana varščina se zadrži v naslednjih primerih:

  • če se vplačnik varščine ne udeleži javne dražbe,
  • če vplačnik varščine ne pristopi k javni dražbi,
  • če uspeli dražitelj v predpisanem oz. podaljšanem roku ne sklene prodajne pogodbe,
  • če celotna kupnina ni plačana v skladu s sklenjeno prodajno pogodbo.

9. Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške  vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo plača kupec.

Javna dražba je končana,  ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek do   sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

10. Informacije:
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi Tanja Geltar, tel. št.: 04 537-23-19 in Dominik Skumavec, tel. št.: 04 537-23-41, v delovnih  dneh od 9.00 do 11.00 ure.

Številka: 478-0026/2019
Datum:   18.10.2019

Ciril Globočnik l.r.
župan

***

OPOMBA: za več informacij se lahko obrnete na:

Tanja Geltar, Dominik Skumavec
045372319
Ostali aktualni prispevki

Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

1 min read
5 min read