web analytics
20 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Gostinski lokal v najem

Na podlagi 62. in 64. člena Zakona o stvamem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 1. RS, št. 11/18, s spremembami, ZSPDSLS-I) ter 19. člena Uredbe o stvamem premoženju drżave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 1. RS, ”st. 31/18), Krajevna skupnost Mošnje, Mošnje 41, 4240 Radovljica, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem, in sicer:  

  • poslovnega prostora za opravljanje registrirane gostinske dejavnosti v objektu kulturnega doma v Mošnjah 41, ki se nahaja v kleti in meri cca. 121 m2, s pokrîto teraso v izmeri 24 m2, 

Izhodiščna višina najemnine znaša 250,00 EUR. Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati še obratovalne stroške (țj. voda, elektrika, ogrevanje. ..). 

Vsi prosilci morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica, sicer bodo izločeni iz nadaljnjega postopka. 

Prosilci naj pošljejo svoje vloge v 20 dneh od objave te namere na naslov: Krajevna skupnost Mošnje, Mošnje 41, 4240 Radovljica oz. na elektronski naslov: dusan.jelovcan@gmail.com 

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije in ogled nepremičnine: Dušan Jelovčan, GSM: 040 719 499. 

V kolikor bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o ceni, poslovni prostor pa bo oddan v najem najugodnejšemu ponudniku. 

Z najugodnejšim ponudnikom bo v 15 dneh po končani izbiri sklenjena najemna pogodba v skladu z določili Uredbe. Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas s trimesečnim odpovednim rokom. 

Mošnje, 30.9.2019 
[Fancy_Facebook_Comments]

Ostali aktualni prispevki

Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Similar Posts:

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read
3 min read