web analytics
24. julija, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Brezplačni organizirani prevozi v Bohinju v letu 2021

V občini Bohinj je iz leta v leto več turističnega obiska. Po eni strani to prinaša veliko pozitivnih učinkov za lokalno skupnost in širše, po drugi strani pa zaradi vse večjih obremenitev prihaja do težav, ki zahtevajo smiselne rešitve in upravljanje. Med njimi posebej izstopajo težave, povezane s prometom in dostopnostjo.

V najbolj obremenjenih časovnih obdobjih (zlasti v poletnem času) prihaja do težav že s samo dostopnostjo do Bohinja, na najbolj obiskanih točkah pa se občina srečuje z velikimi pritiski na površine za mirujoč promet. To vodi v težave, kot so zastoji, nepravilno parkiranje, zmanjšana prometna varnost, negativni vplivi na okolje, prostor, podobo krajine ter nezadovoljstvo obiskovalcev in občanov.

K reševanju teh težav pristopamo z različnimi ukrepi, tako infrastrukturnimi kot mehkimi.

Eden izmed teh ukrepov so v poletni sezoni 2018 uvedeni organizirani posebni linijski prevozi potnikov z bolj oddaljenih parkirišč do Bohinjskega jezera ter do planine Blato.

V letu 2020 so se posebni linijski prevozi potnikov so se izvajali na osmih relacijah v obdobju od 20. 6. do 27. 9. Za zagotavljanje občasnih prevozov je v letu 2020 Občina Bohinj namenila 120.000 EUR, za uporabnike pa so bili prevozi brezplačni. Na vseh osmih relacijah je bilo prepeljanih 53.645 potnikov (v letu 2019: 49.948). Prav vse večja uporaba brezplačnih prevozov kaže na to, da so se ukrepi dobro prijeli in imajo dobre učinke.

V letu 2021

Kot prispevek k trajnostni mobilnosti bo v letu 2021 v Bohinju vozilo sedem linij organiziranih prevozov z večjih parkirišč (P+R) in vasi ter ena linija avtobusa Hop-On Hop-Off.

Brezplačni prevozi do Bohinjskega jezera oz. Ukanca, planin Blato, Vogar in Voje bodo na voljo od 19. 6. do 26. 9. 2021, in sicer v juliju in avgustu vsak dan, v juniju in septembru pa ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih. Novost je prevoz s parkirišča Ribčev Laz (Kristal) do križišča VogarBlato, ki se bo izvajal kot prevoz na klic. Novi sta tudi liniji iz Srednje vasi (Senožet) do Planinske koče na Vojah ter do parkirišča na Vogarju.

Iz Bohinjske Bistrice do Soriške planine bo vozil brezplačen avtobus ob torkih in petkih v juliju in avgustu, do Rudnega polja na Pokljuki pa v okviru projekta VrH Julijcev avtobus Hop-On Hop-Off, in sicer vsak dan od 19. 6. do 14. 9. 2021. Na obeh avtobusih bo možen prevoz koles. Vozni redi so vezani na prihode in odhode vlakov ter rednih avtobusnih linij, možno je tudi prestopanje med posameznimi linijami.


Še več informacij o voznih redih je na voljo na spletni strani promet.bohinj.si

Poleg brezplačnih prevozov bosta v poletni sezoni vozili do planinskih izhodišč še dve redni plačljivi liniji avtobusnega prevoznika Arriva, in sicer iz Bohinjske Bistrice do slapa Savica in iz Škofje Loke, Železnikov, preko Soriške planine do Ukanca.

Prvi korak uresničevanja strategije trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera

V januarju 2021 je bila sprejeta Strategija trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera (Bohinjske jezerske sklede). Strategija opredeljuje stanje, izzive, nosilne zmogljivosti in ukrepe za trajnostni razvoj dejavnosti na območju bohinjske jezerske sklede ter predstavlja strokovno podlago za pripravo sprememb v občinskih in drugih predpisih. Prve spremembe, ki prepovedujejo kopalne pripomočke na jezeru, predvajanje glasne glasbe na obali, zadrževanje v kopalkah pri mostu ob cerkvi sv. Janeza in kolesarjenje ob severni obali jezera boo veljale že to poletje.

Fotografija v lasti podjetja Alpinia; Hotel BOHINJ

Strategija opredeljuje stanje, izzive, nosilne zmogljivosti in ukrepe za trajnostni razvoj dejavnosti na območju bohinjske jezerske sklede ter predstavlja strokovno podlago za pripravo sprememb v občinskih in drugih predpisih.

Strategija opisuje in opredeli več ključnih dejavnosti na območju jezerske sklede, ki predstavljajo pomembne izzive za nadaljnji razvoj, ohranjanje in doživljanje območja Bohinjskega jezera. Bohinjsko jezero leži na 2. varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, zato je zelo pomembno ohranjanje dobrega ekološkega stanja jezera.

Na območju Bohinjskega jezera je predvsem v poletnih mesecih večje število kopalcev, kar v določeni meri vpliva na stanje priobalnega habitata, ekosistem jezera, predstavlja potencialno nevarnost prenosa tujerodnih vrst ipd. Določeni pripomočki ob svoji številčnosti v poletnih mesecih vplivajo tudi na vizualen in estetski pogled našega jezera, prav tako zadrževanje v kopalkah ali brez oblačil na mostu ali pri cerkvi sv. Janeza, kar služi varovanju ambienta kulturnega spomenika cerkve ter mosta, kot simbola Bohinja, vključenega tudi v bohinjski grb.

Zato je Občina v mesecu maju sprejela dopolnitve Odloka o javnem redu in miru, kjer so navedene prepovedi uporabe kopalnih pripomočkov, posebno večje blazine, napihljivi flamingoti in podobne PVC figure, gradovi in podobno. Za kopalne pripomočke se štejejo vsi predmeti in pripomočki, ki so narejeni iz plastike in drugih umetnih mas, kot so to razne napihljive blazine, plavajoči napihljivi gradovi, flamingoti, palme in podobno. Prepoved ne velja za kopalne in plavalne pripomočke, ki služijo in so namenjeni zagotavljanju varnosti kopalca v in ob vodi. To velja tako za pripomočke otrok, starejših, gibalno oviranih ter za kopalne oziroma plavalne pripomočke, ki kopalca varujejo pred utopitvijo in pomagajo pri plavanju.

Nastanitvene kapacitete Danica

Uveljavlja se prepoved predvajanja glasne glasbe na obali Bohinjskega jezera, za namene preprečevanja hrupa na obali jezera predvsem v poletnih mesecih, saj se precejšen del obale nahaja v naravnem okolju, kjer je potrebnih čim manj obremenitev okolice s hrupom. Določila glede hrupa ne veljajo v primeru prireditev in podobnih dogodkov, za kar je potrebno skladno z uredbo, ki določa način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih ali prireditvah povzročajo hrup, pridobiti soglasje občinske uprave. Omenjeno določilo velja za predvajanje glasbe neposredno na obali jezera, ne pa tudi v bližnjih za to namenjenih stalnih gostinskih in podobnih obratih.

Tako Strategija kot tudi ostali strateški dokumenti Občine Bohinj podajajo izreden pomen kolesarjenja in čim večjega spodbujanja trajnostnega prihoda in potovanja po Bohinju, tudi s kolesi. Nadgrajujemo kolesarsko infrastrukturo, ponudba in povpraševanje po tovrstni rekreacijski in potovalni dejavnosti se povečuje. Veča se število kolesarjev, ki pa za svojo vožnjo uporabljajo veliko pohodniških, gozdnih in drugih nekategoriziranih poti. Vendar pa kolesarjenje kot velika prednost za kraj prinaša tudi nekaj negativnih posledic za okolje. Predvsem na pohodnih poteh ter mešanih površinah prihaja do konfliktov med pohodniki in kolesarji, samo kolesarjenje na omenjenih področjih v naravnem okolju pa povzroča spremembo reliefa in vegetacije (zbijanje tal, erozija na voznih poteh, sprememba vegetacije), ki pa se s trendom vse večjega števila električnih koles samo še povečuje.

Prej omenjena problematika je predstavljena tudi v Strategiji, zato je bil zastavljen cilj umika kolesarjev iz neposrednega obalnega pasu, izboljšati varnost pešcev in kolesarjev ter zmanjšati tveganja za degradacijo delov obale Bohinjskega jezera, ki so zaenkrat še dokaj neokrnjeni. Severna obala Bohinjskega jezera predstavlja še najbolj neokrnjeno naravo ob našem jezeru, del obale od ribogojnice do Ukanca pa je označen kot referenčni odsek jezera. Zaradi želje po ohranjanju zelo dobrih ekoloških razmer je potrebno dejavnosti na severni obali regulirati. Zato s temi spremembami Odloka predlagamo prepoved kolesarjenja po severni obali Bohinjskega jezera, od Mrenša pa do konca poti po severni obali v Ukancu.

Namen sprememb Odlokov je ohraniti podobo naravnega jezera, in ne kopališkega jezera. Ukrepi so namenjeni v smeri preprečevanja nastajanja kopališča, ki bi dajal našemu jezeru podobo nekega resorta, ne pa naravne vrednote.

Zimski vrt, Gostišče Danica

Spodbujajte pozitivna ravnanja

Izkušnje zadnjih let potrjujejo, da vse več obiskovalcev Julijskih Alp ceni ponudbo javnega prevoza. Tako občine na območju Julijskih Alp in Javni zavod Triglavski narodni park tudi letos v času poletne turistične sezone spodbujajo okolju prijazne oblike prevoza in sicer, da obiskovalci pustijo svoja vozila na enem izmed parkirišč na obrobju narodnega parka, izlet pa nadaljujejo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Ker v poletnih mesecih beležimo povečan obisk gora, ki bo letošnjem letu zaradi omejenih dopustovanj v tujini še številčnejši, velja opozorilo, da se na pot ustrezno pripravimo in turo prilagodimo vremenu ter telesni in psihični pripravljenosti, v gore pa podamo le ustrezno opremljeni.

Prometna problematika alpskih dolin in prelazov ni pereča samo v Julijskih Alpah, temveč v širšem alpskem prostoru. Organizirani javni prevozi so lahko priložnost za še lepša in okolju prijaznejša doživetja, olajšajo skrbi glede parkiranja vozil ter omogočajo, da se obiskovalcem ni potrebno vračati na isto izhodišče. Lokalne skupnosti na Biosfernem območju Julijske Alpe in Javni zavod Triglavski narodni park uspešno nadgrajuje trajnostne ureditve prometa s ciljem, da se pritisk motornega prometa omili.

Vse informacije o organiziranih javnih prevozih, vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju z deležniki zbira v publikaciji javni prevozi v Biosfernem območju Julijske Alpe – poletje 2021, podrobnejše informacije o voznih redih pa so/bodo objavljene tudi na spletnih straneh posameznih destinacij.

Pravila ravnanja v Triglavskem narodnem parku:

  • Spoznati naravo, kulturno krajino ter ljudi v parku je izjemno doživetje, pri katerem pa moramo upoštevati temeljne cilje varstva narave. Pri obiskovanju ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena
  • Občutljivo naravno okolje zahteva pozornega obiskovalca, zato hoja zunaj označenih poti ni priporočljiva.
  • Prenočevanje izven za to določenih mest ni dovoljeno.
  • Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenjski prostor, kjer kopanje ni dovoljeno.
  • Bodite nemoteči obiskovalci. Mir in tišina naj bosta privilegij prebivalcev in obiskovalcev

Tisto, kar objavljamo na družabnih omrežjih, ima lahko velik vpliv na naravo. Nenazadnje je ta seveda lahko tudi pozitiven, zato:

  • Spodbujajte pozitivna ravnanja! Objave o pomenu ohranjanja narave in obzirnem obiskovanju podpirajo poslanstvo narodnega parka.
  • Lokacije delite premišljeno! Pred objavo pomislite na možne negativne vplive na občutljivo okolje.
  • Naj bodo na vaših objavah fotografije in posnetki dopustnih ravnanj in varnega obiskovanja.

Gostišče Danica odpira svoja vrata!

V nedeljo, 20. junija, bo Gostišče Danica, največja investicija v zgodovini Turističnega društva Bohinj, končno odprlo svoja vrata. Gostišče, ki je zgled povezovanja in interpretacije bohinjskega, bo nudilo prostore, kjer se bo našel kotiček za zaključene skupine, družine, pare, posameznike, ljubitelje prave domače bohinjske hrane in iskalce avtentičnih lokalnih zgodb, ki se bodo prepletale bodisi na krožniku ali v novih nastanitvenih kapacitetah. V gostinskem delu bomo lahko sprejeli v zaprtih prostorih in letnem vrtu do 170 oseb, v nastanitvenem delu pa do 22 oseb.

Dela se zaključujejo, otvoritev je pred vrati!

Objekt, ki smo ga pričeli graditi 1. septembra lani z rušitvijo starega objekta, je zgrajen. Urejajo se samo še manjši detajli in vnaša oprema v sobah. Ekipa podjetja Tosidos, skupaj z glavnim projektantom Matjažem Krajnikom iz podjetja Arch design, oblikovalko notranjega interiera Jano Vilman in sodelavcem Anžetom Repincem, lokalnimi bohinjskimi mojstri in podjetniki ter ostalimi sodelujočimi slovenskimi podjetji je skupaj z ekipo investitorja poskrbela, da gostišče že pred glavno sezono pričakuje goste. Vrednost prenove ja znašala 1.300.000,00 EUR.

Lomilci krize

Ko nas je lansko leto presenetila epidemija in so ukrepi za preprečevanje širjenja okužb onemogočili delovanje panoge turizma, smo po začetnem šoku in prilagajanju na novo realnost pričeli razmišljati kako bi situacijo vendarle nekako izkoristili sebi v prid. Ko je pred poletno sezono postalo jasno, da bomo v glavni sezoni vendarle lahko kolikor toliko normalno delali in da nas v hladnejših mesecih najbrž čaka drugi val epidemije in ponovna zaprtja, smo se odločili, da ta čas izkoristimo za rekonstrukcijo Gostilne Danica. Na ta način smo želeli biti na nek način lomilci krize in iz nje priti močnejši. Projekt, ki je bil pripravljen že od leta 2014, smo tako po uspešni zagotovitvi financiranja pričeli izvajati 1. septembra. Naredili smo vse, da bi bil objekt odprt pred glavno poletno sezono 2021, kar nam je tudi uspelo,

je povedal predsednik Turističnega društva Bohinj, Boštjan Mencinger.

Gostišče Danica

Milena Košnik, vodja strokovnih služb društva in direktorica podjetja Danica Bohinj d.o.o., ki bo upravljalo s kampom in gostiščem Danica je ob tem povedala:

Prenovo gostilne Danica smo že dolgo načrtovali. Zavedali smo se, da restavracija, ki je pomemben del kampa Danica,  ne  sledi razvoju samega kampa. S povečanjem objekta bomo pridobil sobe za nočitve,  ki bodo tematsko zanimive in raznolike. Gostišče Danica  bo tako še atraktivnejše in bo pomembna pridobitev za ves Bohinj. V Gostišču Danica bo sprva zaposlenih nekaj več kot 10 oseb, skoraj vsi so domačini. Načrtujemo, da bomo uspešno delovali celo leto, ob dejstvu, da se tudi na področju zimske ponudbe dogajajo veliki premiki v destinaciji. V želji po tem, da bo res prijetno in idilično gostišč, smo že v izdelavo vključiti lokalne mojstre, ponudba pa bo temeljila na lokalni kulinariki in domačih pridelovalcih.

Pričakuje vas gastronomska in nastanitvena ponudba.

Z Gostiščem Danica Bohinj pridobiva dodatno gastronomsko in nastanitveno ponudbo, ki bo tesno povezana z lokalnim okoljem in tradicijo. Odlikovala ga bo sodobno opremljena notranjost, ki bo hkrati dajala prijeten občutek domačnosti in pripovedovala zgodbe o Bohinju na vsakem koraku. Prevladovali bodo naravni materiali ter oprema in posebni elementi iz našega okolja in tudi širše. Gostinsko ponudbo, ki bo temeljila na lokalnih jedeh pripravljenih na sodobnejši način, smo nadgradili z nastanitvenimi kapacitetami. Na voljo bo sedem namestitvenih enot, ki ne bodo nudile le udobnega počitka, ampak bodo pripovedovale vsaka svojo zgodbo o bohinjski tradiciji, kulturi in naravi.

Pristni okusi Bohinja v vsakem grižljaju.

Na meniju Gostišča Danica bodo v ospredju pristni bohinjski okusi, vpleteni v tradicionalne jedi s kančkom sodobnega pridiha. Večina sestavin bo prihajala od lokalnih pridelovalcev, kar zagotavlja pristnost Bohinja v vsakem grižljaju. Zraven se vam bo prilegel kozarček izbranih slovenskih vin, ki jih boste našli na bogati vinski karti. Karkoli boste izbrali, mi vam bomo postregli z nasmehom.

Gostišče Danica bo svoje goste sprejelo že to nedeljo!

Nov začetek Gostišča Danica se bo začel v nedeljo, 20.6.2021 od 10:00 ure dalje. Razvajali se bomo ob bohinjski kulinariki, degustaciji slovenskih vin in si ogledali gostišče. Gostišče Danica bo od ponedeljka dalje odprto vsak dan od 8:00 do 22:00 ure. Sveže novičke iz gostišča pa lahko spremljate tudi preko socialnih omrežij Instagram in Facebook ter spletnih strani www.gostisce-danica.si in www.tdbohinj.si.

Bohinj – cerkev Janeza Krstnika
Vir fotografije: KLIK

Tekst: Katarina Košnik, Občina Bohinj
Vir naslovne fotografije: KLIK

Gorenjska Online lahko podprete z gesto dobre volje. Vzelo vam bo le trenutek. Hvala.

Advertisements