web analytics
27. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

AKTIVNO PROTI INVAZIVNIM TUJERODNIM VRSTAM

V občini Železniki in sosednjih občinah postajajo invazivne tujerodne rastlinske vrste (v nadaljevanju ITV) vedno večji problem. Tovrstne rastline se zaradi vodnih ujm in plazov ter zaradi razgaljenega terena po žledolomu zelo hitro širijo.

Ob poskusih sanacij so se  z mehanizacijo razširile vzdolž porečja obeh Sor ter pritokov. Avtohtonim rastlinskim vrstam zasedajo življenjski prostor ter povzročajo škodo v gospodarstvu (npr. preraščanje asfaltnih in betonskih površin) in kmetijstvu (zmanjšujejo travniške in njivske površine, kakovost krme in pridelka gojenih rastlin).

V Poljanski in Selški dolini raste ambrozija, ki je alergena in kot taka nevarna za ljudi. Obstajajo tudi strnjena rastišča žlezove nedotike in japonskega dresnika, pojavljajo se tudi topinambur, deljenolistna rudbekija, kanadska ali orjaška zlata rozga, navadna barvilnica in enoletna suholetnica.

Z omenjenimi invazivnimi rastlinami se zmanjšuje biodiverziteta in ruši stanje ekosistemov na naravovarstveno pomembnih področjih. (Natura 2000, naravne vrednote, ekološko pomemba območja). Zato želijo v Železnikih v okviru projekta informirati in ozavestiti čim širši krog občanov štirih občin, jih opremiti s pomembnimi informacijami o značilnostih ITV ter vzpodbujati k aktivni udeležbi pri odkrivanju in odstranjevanju le-teh, na vrtovih pa k zasajevanju avtohtonih domorodnih vrst.Vir: KLIK

(Visited 35 times, 1 visits today)